MSLSYVERI Advanced Studies in Museology as Optional Studies (60 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Elective studies:
Yes
Requires application:
No

Description

-

Learning outcomes

Syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija

  • osaa jäsentää ja analysoida museologian, heritologian ja kulttuuriympäristön tutkimuksen periaatteita
  • ymmärtää ja osaa arvioida alan keskeistä käsitteistöä ja metodologiaa ja osaa soveltaa niitä omaan tutkimukseensa
  • kykenee itsenäiseen tiedonhakuun, olemassa olevan tiedon erittelyyn ja kriittiseen arviointiin sekä eettisesti kestävän tiedon tuottamiseen
  • osaa arvioida omaa museologista osaamistaan, soveltaa sitä käytännön työ- ja kehittämistehtävissä.

Syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija on oman alansa asiantuntija, joka pystyy soveltamaan tietämystään ja taitojaan monenlaisissa tehtävissä. Hän osaa soveltaa oppimaansa työssään ja kehittää omaa alaansa. Hän hallitsee työelämässä tarvittavia projektityön ja viestinnän taitoja ja osaa käyttää eettistä harkintaa asiantuntijatehtävissä. Opiskelija kykenee toimimaan ja kehittämään yhteistyötä monikielisissä ja kulttuurisesti moninaisissa ympäristöissä. Hänellä on valmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen.

Structure

Select all (60 cr)