KEMSYVEOP Advanced Studies in Chemistry as Optional Studies, Subject Teacher Education (60+ cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Department of Chemistry
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Elective studies:
Yes
Requires application:
No

Description

Kemian syventäviin opintoihin valinnaisina opintoina aineenopettajaopiskelijalle kuuluu luentoja, harjoitustöitä ja laboratorioharjoitustöitä sekä itsenäistä työskentelyä. Opinnoissa laajennetaan kemian perusteiden hyvää hallintaa pedagogisissa konteksteissa. Luennoilla ja harjoituksissa perehdytään esimerkiksi kemiallista sitoutumista kuvaavien teorioiden perusteisiin, kemian reaktiomekanistiseen ajatteluun, kemiallisen tasapainon ja kemiallisen reaktiivisuuden tutkimiseen, kestävän kehityksen periaatteisiin ja tavoitteisiin, sekä kemian käsitteiden ja ilmiöiden pedagogista käsittelyä ja soveltamista oppimisen tukena.

Laboratoriotöissä opetellaan turvallinen ja oikeaoppinen työskentely opetuslaboratoriossa, opitaan kokeellisia työmenetelmiä, tiedonhankintaa, yhteistyötaitoja ja tulosten raportointia. Lisäksi perehdytään tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämiseen oppimisen tukena, sekä kemian pedagogiseen aineenhallintaan tutkimuksellisessa oppimisessa.

Opintoihin kuuluva valinnaisen syventävän opintokokonaisuuden tutkielma tehdään tutkimusryhmissä ja sen aihepiiri liittyy ryhmissä kulloinkin tehtävään ajankohtaiseen tutkimukseen. Työ voidaan toteuttaa myös yhteistyössä muiden akateemisten toimijoiden ja asiantuntijaorganisaatioiden kanssa.

Learning outcomes

Suoritettuaan kemian syventävät opinnot valinnaisina opintoina aineenopettajaopiskelijoille opiskelijat

  • omaavat hyvän pedagogisen aineenhallinnan
  • osaavat soveltaa tietojaan ja taitojaan työssään
  • ovat kemian opetuksen, opiskelun ja oppimisen asiantuntijoita
  • osaavat tutkia ja selvittää kemian oppimista ja ymmärtämistä työssään
  • ymmärtävät monipuolisen kokeellisen työskentelyn merkityksen kemian oppimisessa
  • osaavat käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa sekä mittausautomaatiota opetustyössään
  • tiedostavat opettajan työn merkityksen lasten ja nuorten kehittymisessä
  • kokevat jatkuvan oppimisen tärkeäksi osaksi työssä kehittymistä
  • osaavat kehittää opetustaan ja alan osaamistaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Additional information

Kemian syventävät opinnot aineenopettajaopiskelijoille (40 op) sovitaan kemian aineenopettajakoulutuksen vastuuhenkilön kanssa. Syventäviin opintoihin sisältyy myös tutkielma 18 op ja seminaari 2 op.

Structure

Select all (60+ cr)