XSAX1001 Zentrale Themen des deutschsprachigen Raums (4–5 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Language:
German
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Kurssilla tutustutaan kirjoitettujen ja audiovisuaalisten tekstien kautta saksalaisen kielialueen keskeisiin yhteiskunnallisiin aiheisiin, kuten esim. Saksan lähihistorian tapahtumiin ja yhdistymisen kautta tapahtuneisiin yhteiskunnallisiin muutoksiin, maahanmuuttoon ja etnisiin vähemmistöihin, koulujärjestelmään ja ammatilliseen koulutukseen, poliittiseen järjestelmään, puolue- ja vaalijärjestelmään, ympäristöpolitiikkaan, kielipolitiikkaan, ajankohtaisiin tapahtumiin sekä opiskelijoiden valitsemiin, omaan alaan liittyviin aiheisiin.

Learning outcomes

Suoritettuaan kurssin opiskelija
  • tuntee saksankielisen kielialueen keskeisiä ja ajankohtaisia yhteiskunnallisia teemoja.
  • ymmärtää vaikeampaakin asiatekstiä tai oman alan tieteellisen artikkelin pää- ja yksityiskohtia sekä kirjoittajan esittämiä asenteita tai näkökulmia.
  • osaa saksaksi tiivistää lukemansa artikkelin pääkohdat omin sanoin.
  • osaa reflektoida oppittuja sisältöjä ja ilmaista saksaksi selkeästi ja ymmärrettäväsi omia ajatuksia ja mielipiteitä.
  • tunnistaa ja ymmärtää asiateksteille tyypillisiä rakenteita kuten esimerkiksi passiivin tai epäsuoran kerronnan ja hallitsee keskeisimpiä sananmuodostuksen sääntöjä.
  • osaa hakea tehokkaasti tietoa saksankielisistä lähteistä ja kriittisesti arvioida niiden luotettavuutta.
  • osaa pitää saksaksi esitelmän lukemansa artikkelin sisällöstä.

Study materials

Opettajan laatimaa materiaalia Moodlessa

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen kurssin vuorovaikutustilanteisiin ja muihin tehtäviin, itsenäinen työskentely, suullinen esitelmä
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (4–5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen kurssin vuorovaikutustilanteisiin ja muihin tehtäviin, itsenäinen työskentely, suullinen esitelmä
Language:
German
Study methods:

Pari- ja ryhmäkeskusteluja, kuuntelu-, kirjoitus- ja tiedonhakutehtäviä, artikkelin referointi ja esitelmä

Teaching