XSA0103 Oral Skills in German (3 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Language:
German, Finnish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö
Kurssilla keskustellaan monenlaisista, ajankohtaista ja opiskelijan omaan alaan liittyvistä aiheista. Opiskelija valitsee oman kiinnostuksen kohteena olevan tekstin ja toimii valitsemansa aihepiirin ryhmäkeskustelussa vetäjänä. Kurssilla harjoitellaan myös tekstin referointia ja opitaan monipuolisia eri vuorovaikutustilanteissa tarvittavia kielellisiä ilmaisukeinoja, kuten  esimerkiksi mielipideilmaisuun tai argumentaatioon liittyvää fraseologiaa. Harjoitellaan myös ääntämistä.
Suoritustavat
Pari- ja ryhmäkeskusteluja, tiedonhakutehtäviä, suullisia harjoitustehtäviä, luku- ja analyysitehtäviä, tekstin referointi ja keskustelun moderointi. 

Learning outcomes

Suoritettuaan kurssin opiskelija

  • on saanut varmuutta eri puhetilanteisiin ja pystyy reagoimaan yllättävissäkin tilanteissa sekä vastaamaan kysymyksiin spontaanisti.
  • osaa kertoa tavallisista, konkreeteista aiheista kuvaillen, eritellen ja vertaillen ja pystyy argumentoimaan ja ilmaisemaan mielipiteitään melko vaivattomasti jokapäiväisissä viestintätilanteissa.
  • pystyy olemaan aloitteellinen tuttua aihetta käsittelevässä vuorovaikutustilanteessa sekä aktiivisesti osallistumaan ryhmäkeskusteluihin käyttäen sopivia ilmaisukeinoja.
  • käyttää kohtalaisen laajaa sanastoa, tavallisia idiomeja sekä useita, mutkikkaitakin rakenteita.
  • ymmärtää ja tunnistaa vaikeammastakin saksankielisestä tekstistä pääajatukset, avainsanat ja tärkeitä yksityiskohtia.
  • hallitsee ääntämisen perussäännöt.

Additional information

Kurssia suositellaan saksankielisiin maihin vaihtoon lähteville.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen keskusteluihin ja ryhmätöihin, kielellisten ilmaisukeinojen monipuolinen käyttö, itsenäinen työskentely, ryhmäkeskustelun valmistelu ja moderointi
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen keskusteluihin ja ryhmätöihin, kielellisten ilmaisukeinojen monipuolinen käyttö, itsenäinen työskentely, ryhmäkeskustelun valmistelu ja moderointi
Language:
German, Finnish

Teaching