VKTA4300 Bachelor's Thesis and Seminar (9 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Educational Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Tutkimusprosessin vaiheet, tiedon hankinta, empiirinen tutkielma (ei pelkkä kirjallisuuskatsaus), tieteellinen viestintä, tutkimusetiikka, tieteellinen argumentointi 

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa 

  • etsiä ja käyttää tutkimusaiheeseensa liittyvää tieteellistä kirjallisuutta 
  • eritellä tutkimusprosessin kulun ja tutkimuksen teon vaiheet 
  • soveltaa tieteellisen tutkimuksen menetelmiä empiirisen aineiston keruuseen ja analysointiin
  • toteuttaa pienimuotoisen empiirisen tieteellisen tutkimuksen
  • laatia tutkimusraportin tieteellisen viestinnän periaatteiden mukaisesti 
  • perustella omia valintojaan ja arvioida muiden tekemiä valintoja tieteellisessä keskustelussa 

Description of prerequisites

Opintojaksot KTKA2010 Tieteellisen tiedon rakentuminen: Laadulliset tutkimusmenetelmät ja KTKA2020 Tieteellisen tiedon rakentuminen: Määrälliset tutkimusmenetelmät on suoritettava viimeistään Kandidaatin tutkielma ja seminaari -opintojakson aikana. Opintojakson aikana tulee suorittaa LIB1THP Tiedonhankinnan perusteet (1 op) -verkko-opintojakso, jonka järjestää Avoimen tiedon keskus.

Study materials

HIRSJÄRVI, S., REMES, P. & SAJAVAARA, P. (2016 tai uudemmat). Tutki ja kirjoita. Helsinki: Tammi.

KNIIVILÄ, S., LINDBLOM-YLÄNNE, S. & MÄNTYNEN, A. (2017). Tiede ja teksti. 

sekä muu opetuksessa käytettävä materiaali. 

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen yhteisiin kokoontumisiin ja kandidaatintutkielman hyväksytty suorittaminen.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (9 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching