VKTA1010 Premises of Development, Learning and Early Support (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Educational Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

-

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
  • hallitsee keskeisimmät kehitysteoriat ja kykenee soveltamaan niitä oman käyttöteoriansa rakentamisessa
  • hallitsee keskeiset leikin teoriat ja ymmärtää leikin merkityksen lapsen kehityksessä ja oppimisessa sekä lasten keskinäisessä vuorovaikutuksessa
  • hallitsee perustiedot lapsen kehityksen ja oppimisen ongelmista
  • osaa tarkastella kehityksen ja oppimisen haasteita yksilön, ympäristön ja vuorovaikutuksen näkökulmasta sekä tuntee keskeisiä tukemisen tapoja kyseisissä haasteissa

Study materials

Pihlaja, P. & Viitala, R. 2019. Varhaiserityiskasvatus. Jyväskylä: PS-Kustannus. (Luvut 1-3, 5-8, 10-11 ja 15)


Rautamies, E., Poikonen, P-L., Vähäsantanen, K. & Laakso, M.-L. 2016. Teacher-child relationships narrated by parents of children with difficulties self-regulation. Early childhood development and care.

Rautamies, E., Poikonen, P-L., Vähäsantanen, K. & Laakso, M.-L. 2019. Trust in the educational partnership narrated by parents of the child with challenging behavior. Early Years.

Artikkeleita sopimuksen mukaan.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Osallistuminen kontaktiopetukseen (luennot ja demot), tentin hyväksytty suorittaminen. Arvosana perustuu tenttiin.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching