TTIA1103 Theoretical and Philosophical Foundations of Andragogy (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Andragogiikan historialliset, teoreettiset ja filosofiset lähtökohdat
Omakohtainen ja omaehtoinen oppiminen
Elämänkokemus aikuisen elävänä oppikirjana
Omakohtaista oppimista tukevat työmuodot
Dialoginen ja tutkiva asenne

Suoritustavat

Luennot 10 tuntia
Pienryhmätyöskentely (työpaja, lukupiiri) 20 tuntia
Itsenäinen työskentely
Oppimistehtävät

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin, oppimistehtävien hyväksytty suorittaminen

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  • tunnistaa andragogiikan historiallisia, teoreettisia ja filosofisia lähtökohtia ja sen erilaisia ilmenemismuotoja nyky-yhteiskunnassa
  • tunnistaa andragogisen teorian merkitystä aikuiskouluttajan työssä
  • käyttää andragogisia käsitteitä aikuiskoulutusta koskevassa keskustelussa
  • osaa soveltaa andragogista teoriaa aikuiskoulutuksessa ja aikuisen oppijan opettamisessa ja ohjaamisessa

Additional information

Syyslukukausi

Study materials

Alhanen, K. 2016. Dialogi demokratiassa

Dewey, J. 2007 (1. painos 1938) Experience and education

Knowles, M.S., Holton, E.F. & Swanson, R.A. 2012. The adult learner: the definitive classic in adult education and human resource development. 7. painos. London: Routledge. (389 s.)

Laine, T. & Malinen, A. (toim.) 2009. Elävä peilisali. Aikuista pedagogiikkaa oppimassa. Helsinki: Kansanvalistusseura.

Lindeman, E. 1926. The meaning of adult education. Oklahoma: The University of Oklahoma.

Muuta kirjallisuutta sopimuksen mukaan

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching