TTIA1101 Personalized Teacherhood and Teacher Practicing in Health Sciences I (8 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Omat lähtökohdat ja tavoitteet opettajaksi kehittymisessä
Henkilökohtainen opetussuunnitelman (HOPS)
Asiantuntijuus ja ammatillinen osaaminen, portfoliotyöskentely
Aikuisen oppimisen erityispiirteet
Vuorovaikutus ja pedagoginen suhde
Eettiset arvot ja arvopohja sekä eettinen toiminta
Tietoisuus kulttuurisesta moninaisuudesta ja taito työskennellä monikulttuurisissa ympäristöissä
Opetuksen ja ohjauksen suunnittelu, toteutus ja arviointi
Oppimateriaalin tuottaminen
Digipedagogiikka, virtuaaliset oppimisympäristöt ja sosiaalinen media

Suoritustavat

Luennot 6 tuntia
Pienryhmätyöskentely 32 tuntia (oppimisryhmät, yhteistoiminnalliset työtavat, vertaistyöskentely)
Ohjattu opettajantyön harjoittelu toisen asteen, korkea-asteen tai vapaan sivistystyön organisaatioissa
Opetustuntien seuranta ja arviointi
Yksilö- ja ryhmäohjaus
Itsenäinen opiskelu
Oppimistehtävät ja oppimispäiväkirjat

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin sekä opetusharjoittelun, oppimistehtävien ja oppimispäiväkirjojen hyväksytty suorittaminen

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  • arvioida omaa osaamistaan ja asiantuntijuuttaan sekä suunnitella opintonsa ja opetusharjoittelunsa kehittymistarpeensa huomioiden
  • arvioida ja kehittää omaa osaamistaan suhteessa opetussuunnitelman tavoitteisiin, sisältöihin ja pedagogisiin ratkaisuihin
  • arvioida ja kehittää opettajuuttaan oman arvo-, opetus- ja ohjausfilosofian pohjalta
  • tunnistaa aikuisen oppimisen erityispiirteitä ja ymmärtää kokemuksen, vuorovaikutuksen ja omakohtaistamisen merkityksen oppimisessa
  • arvioida kulttuurisia eroja vuorovaikutuksessa ja viestinnässä sekä työskennellä oppimis- ja työskentely- ympäristöissä tasa-arvoista vuorovaikutusta kehittäen
  • arvioida keskeisiä opettamisen ja ohjaamisen menetelmiä ja teorioita sekä käyttää niitä perustellen opetuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa
  • tuottaa oppimista tukevaa opetusmateriaalia, huomioiden tulevaisuuden osaamisen tarpeet
  • pohtia ja soveltaa eettistä osaamista opetuksessa ja ohjauksessa, jossa keskiössä potilas-, asiakas- ja/tai kuntouttaja
  • ohjata opiskelijoita etsimään ja käyttämään parasta mahdollista tietoa asiakaslähtöisen päätöksenteon perustana (esim. hoito- ja kuntoutussuosituksia)
  • tunnistaa erilaisia sosiaali-, terveys- ja kuntoutusalan opettajan työmahdollisuuksia ja työllistäviä organisaatioita julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla

Additional information

Syys- ja kevätlukukausi

Study materials

Ashwin, P., Boud, D. & Coate, K. 2015. Reflective Teaching in Higher Education

Billett, S., Harteis, C. & Gruber, G. 2014. International Handbook of Research in Professional and Practice-based Learning

Boud, D., Ajjawi, R., Dawson, P. 2018. Developing Evaluative Judgement in Higher Education: Assessment for Knowing and Producing Quality Work

Kullaslahti, J. 2011. Ammattikorkeakoulun verkko-opettajan kompetenssi ja kehittyminen (Väitöskirja). https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/66752/978-951-44-8452-0.pdf?sequence=1&isAllowed=y (30.1.2020).

Schön, D.A. 1987. (tai uudempi painos) Educating the Reflective Practitioner. San Francisco, Calif.: Jossey-Bass. (355 s.)

Lindblom-Ylänne, S. & Nevgi, A. (toim.) 2009. Yliopisto- ja korkeakouluopettajan käsikirja. Helsinki: Funtor Oy. (439 s.)

Muuta kirjallisuutta sopimuksen mukaan

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (8 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching