TIES5361 Internet of Things (3 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Information Technology
Coordinating organisation:
Kokkola University Consortium Chydenius
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Tweet text

Kurssi suoritetaan Kokkolan yliopistokeskus Chydeniukseen

Description

Sisältö

Johdanto, esineiden internetin arkkitehtuuri, yhdyskäytävän perusteet ja toiminnallisuus, sovelluskerrokseen liittyvät kommunikointiprotokollat, esineiden internetin yhteentoimivuuteen liittyviä standardeja ja kehikkoja, käyttöliittymäteknologiat ja –ratkaisut, johdanto sosioteknisiin järjestelmiin.

Suoritustavat

Kaikkien kirjallisten oppimistehtävien ja vertaisarviointien hyväksytty suoritus sekä hyväksytty oppimispäiväkirja.

Arviointiperusteet

Hyväksytty suoritus edellyttää kaikkien oppimistehtävien palauttamista ja hyväksyttyä suorittamista.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
1. suunnitella sovelluksia internetiin yhdistetyllä esineellä,
2. löytää ratkaisuja yhteensopivuushaasteisiin esineiden välillä,
3. hahmottaa esineiden internetin kokonaisarkkitehtuurin liittyviä elementtejä sekä niiden välisiä yhteyksiä ja riippuvuuksia,
4. pohdiskella eri protokollien ja teknologioiden valintoja IoT-arkkitehtuurien suunnittelussa,
5. tunnistaa erilaisia käyttöliittymäratkaisuja ja suunnitella vuorovaikutusta ihmisten ja esineiden välillä, ja
6. hahmottaa kontekstin tärkeys ja osaa huomioida suunnittelussa laajempi sosiotekninen ympäristö

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Online teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching