TIES513 Physics Based Modeling and Animation (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Information Technology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Animaatio- ja pelitarkoituksiin soveltuvan fysiikkamoottorin rakenne ja toiminta. Avainasioita (sekalaisessa järjestyksessä): Newtonin mekaniikkaa, differentiaaliyhtälöiden numeerinen ratkaiseminen, jäykät ja nivelletyt kappaleet, kinematiikkaa, käänteiskinematiikkaa, dynamiikkaa, käänteisdynamiikkaa, elastiset muodonmuutokset, törmäykset ja niiden vasteet, partikkelisimulaatiot, virtaukset, ohuet rakenteet. Toteutuksen kannalta tärkeimmät algoritmit ja tietorakenteet.


Learning outcomes


Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa ottaa käyttöön sekä toteuttaa itse fysiikkamoottorissa tarvittavia tietorakenteita ja algoritmeja oppikirjoissa ja tieteellisissä artikkeleissa löytyvien menetelmäkuvausten pohjalta. Ohjelmointiosaaminen ja kyky hyödyntää matemaattista kieltä sisältäviä julkaisuja vahvistuu. Kurssin jälkeen opiskelija osaa ratkaista, haluaako hän tehdä pro gradu -tutkielmansa fysiikkamoottorien teknologiaan liittyvästä tutkimuskysymyksestä. Tarvittaessa hän osaa selvittää uusimmista alaan liittyvistä konferenssiartikkeleista, mitkä ovat tämän hetken kiinnostavimmat tutkimuskysymykset alalla.

Additional information

Kurssi suoritetaan pääosin itsenäisesti ilman aktiivista ohjausta. Vertaistukea ja ryhmässä opiskelua suositellaan. Arvosteltava suoritus on ohjelmointiharjoitustyö ja ajankäyttökirjanpito.

Description of prerequisites

TIEA211, TIEA311 ja TIES471 pitää olla plakkarissa tai tälle kurssille ei ole mitään asiaa. Kaikki numeriikan, fysiikan tai puhtaan matematiikan aiempi opiskelu auttaa, mutta kovalla lisätyöllä voinee kärsiä tarvittavat perusteet calculuksesta haltuun tämän kurssin aikanakin.

Study materials

Oikeat tieteelliset artikkelit ja konferenssitutoriaalit hakusanoilla "game engine physics" ym.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching