TERV307 Advanced Studies, Thesis (30 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Työn tarkoituksena on perehtyä syvällisesti tiettyyn terveystiedon opetukseen liittyvään teemaan aiemman tutkimuskirjallisuuden teoreettisen tarkastelun sekä mahdollisesti empiirisen aineiston avulla.
Tekijän tulee rajata ja perustella oma näkökulmansa ja työnsä tarkoitus (tutkimuskysymykset).
Lähdekirjallisuutena käytetään ensisijaisesti alan tieteellisiä alkuperäisjulkaisuja. Työssä pyritään tieteelliseen argumentaatioon sekä ilmiön, lähteiden, opinnäytetyön ja oman oppimisprosessin kriittiseen tarkasteluun. 

Suoritustavat

Itsenäinen opiskelu, kirjallisen työn laatiminen

Arviointiperusteet

Opinnäytetyö 100 %

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
  • tuottaa tieteellistä tekstiä ja soveltaa tutkimusaiheeseensa liittyviä teoreettisia käsitteitä
  • soveltaa tutkimuksen tekemisen periaatteita opinnäytetyössään

Additional information

Syyslukukausi, kevätlukukausi

Description of prerequisites

TERV305 Tutkimus terveystiedon opetuksessa
TTMS1002 Opettaja työnsä tutkijana.

Study materials

Hirsjärvi S., Remes P. & Sajavaara P. 2013. Tutki ja kirjoita. 15.-17. painos. Helsinki: Tammi. (464 s.) (soveltuvin osin)

Liikuntatieteellisen tiedekunnan kirjoitusohjeet.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (30 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching