TERA005 Bachelor's Thesis Seminar (2 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Tutkimusprosessin vaiheet
Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen perusperiaatteet ja oman tieteenalan keskeisimmät tiedonlähteet
Oman tieteenalan tutkimuskohteet ja menetelmälliset lähtökohdat
Tutkielman esittäminen sekä muiden opiskelijoiden töiden opponointi

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen seminaareihin (20 tuntia) ja kirjaston tiedonhaun harjoituksiin (4 tuntia).
Kandidaatintutkielman esittäminen
Opponenttina toimiminen

Arviointiperusteet

Seminaaritehtävien suorittaminen

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  • osaa toteuttaa systemaattista tiedonhankintaa terveystieteiden keskeisiä tietokantoja hyödyntäen
  • osaa arvioida kriittisesti oman tieteenalansa aikaisempien tutkimusten teoreettisia, käsitteellisiä, metodologisia ja metodisia lähtökohtia, ongelmia ja tutkimustulosten luotettavuutta
  • osaa esitellä laatimaansa tutkielmaa ja perustella omia ratkaisujaan sekä esittää kriittisiä huomioita muiden opiskelijoiden töistä niiden eri vaiheissa

Additional information

3. lukuvuosi (syys- ja kevätlukukausi)
Kandidaatintutkinnon suorittavat opiskelijat suorittavat kandidaattiseminaariin integroidun XYHL1007 Tutkimusviestintä (terveystieteet) -kurssin saman lukuvuoden aikana
Opintojakso LIB1THP Tiedonhankinnan perusteet (1 op) on mahdollista suorittaa samaan aikaan tämän opintojakson kanssa.

Description of prerequisites

LTKY014 Tiedonhankintamenetelmät ja tieteellisen kirjoittamisen perusteet
LTKY002 Tieteellisen toiminnan perusteet
LTKY1011 Kvantitatiivisten tutkimusmenetelmien perusteet
LTKY1012 Laadullisen tutkimustiedon analysointi ja arviointi TAI LTKY1010 Kvalitatiivisten tutkimusmenetelmien perusteet

Study materials

Aveyard, H. 2010. Doing a literature review in health and social care: a practical guide. 2. painos. Maidenhead, NY : Open University Press. (e-book) (170 s.)

Boland, A., Cherry, M.G. & Dickson, R. (toim.) 2014. Doing a systematic review: a student´s guide. London: Sage. (240 s.)

Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2013. Tutki ja kirjoita. 15.-17. painos. Helsinki: Tammi. (464 s.) (soveltuvin osin) 

Malmivaara, A. 2008. Järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus vaikuttavuudesta – apuväline terveyden- ja sosiaalihuollon ammattilaisille, tutkijoille ja päättäjille. Sosiaalilääketieteellinen aikakausilehti 45, 273–278. (6 s.)

Mäkelä, M., Kaila, M., Lampe, K. & Teikari, M. (toim.) 2007. Menetelmien arviointi terveydenhuollossa. Helsinki: Duodecim. (206 s.)

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching