TEKS4005 Interdisciplinary Project Course (10 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
English, Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Information Technology, Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2022-2023

Tweet text

Monitieteinen projekti -opintojakso on vähintään kaksi tieteenalaa yhdistävä ryhmässä toteutettava hanke.

Description

Monitieteinen projekti -opintojakso on vähintään kaksi tieteenalaa yhdistävä ryhmässä toteutettava hanke. Kurssilla opetellaan työskentelemään eri alojen asiantuntijoista koostuvassa ryhmässä. Tämä sisältää mm. yhteisten tavoitteiden ja keskinäisen työnjaon neuvottelemista, työn edistymisen viestimistä ryhmän muille jäsenille, ryhmän muiden jäsenten raportoinnin kuulemista ja seuraamista sekä lopuksi yhteisten johtopäätösten tekemistä.

Projekti voidaan toteuttaa mm. yliopiston tutkimusryhmien, yksiköiden tai yhteistyötahojen sekä ulkopuolisten yritysten tai sidostahojen toimeksiannosta. Tekijät voivat esittää myös itse projektin aiheen ja tavoitteet.

Opintojaksoon liittyy osasuorituksena vuorovaikutusosaamisen kehittämistä yliopiston Monikielisen akateemisen viestinnän keskuksen Movin asiantuntijoiden opastuksella. Tällä osasuorituksella opiskelijat saavat tukea monitieteisen projektin viestinnälliseen puoleen ja monialaisessa ryhmässä toimimiseen.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on hankkinut kokemusta ja osaamista:

  • työskentelystä eri alojen asiantuntijoista koostuvassa ryhmässä,
  • yhteisen tavoitteiden, toimintatapojen ja työnjaon neuvottelusta,
  • määräaikojen saavuttamisesta,
  • omien työtehtävien dokumentoimisesta ja kommunikoimisesta muille ryhmän jäsenille,
  • omalle asiantuntijuudelle ulkopuolisten sisältöjen olennaisten pääasioiden ymmärtämisestä,
  • dialogisesta yhteisen ymmärryksen rakentamisesta tavoitteiden saavuttamiseksi,
  • oman ja ryhmän toiminnan reflektoinnista asiantuntijatyössä.

Additional information

Projekti suositellaan tehtävän ryhmässä, jossa on toinen tieto- ja ohjelmistotekniikan opiskelija (tai kokeneempi IT-alan asiantuntija) sekä muiden alojen opiskelijoita tai asiantuntijoita. Hankkeen tulee sisältää itselle vieraiden asioiden opettelua IT-alan ulkopuolelta sekä kommunikointia toisen alan opiskelijoiden tai asiantuntijoiden kanssa.

Opintojakso suorittaminen edellyttää päiväkirjaa, johon kirjataan projektin kaikki vaiheet, dokumentoidaan projektissa toteutetut tehtävät, sekä kirjataan ylös oman ja ryhmän työskentelyn reflektointi.

Opintojakso on tarkoitettu Tieto- ja ohjelmistotekniikan DI-maisteriohjelman opiskelijoille.

Description of prerequisites

Opintojakso suositellaan suoritettavan viimeisenä opiskeluvuonna. Kurssin aloittaminen edellyttää, että Tieto- ja ohjelmistotekniikan DI-maisteriohjelman syventävistä opinnoista sekä toisen opintokokonaisuuden opinnoista on molemmista suoritettu vähintään 15 op.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Interdisciplinary Project (7 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
English, Finnish
No published teaching
x

Participation in teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
English, Finnish
No published teaching