SVKP1032 Deaf communities and their history (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Opintojaksolla tutustutaan kuurojenyhteisöjen sosiokulttuurisiin piirteisiin ja Suomen kuurojenyhteisön historiaan. Kuurojenyhteisöihin liittyviä kulttuuri-ilmiöitä lähestytään eri näkökulmista, ja aiheen käsittelyyn yhdistetään aineistotyöskentelyä. Opiskelija saa valmiudet tarkastella ja tunnistaa kuurojenyhteisöjen sosiokulttuurisia piirteitä sekä näiden suhdetta historiallisiin tapahtumiin ja muutoksiin. 

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen (läsnäolo luennoilla vähintään 75%), luentotehtävien tekeminen sekä opetukseen liittyvä tenttisuoritus tai muu dokumentoitu työ. Itsenäisessä suoritustavassa dokumentoitu työ. 

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tietää viittomakielisten yhteisöihin, perinteisiin, arvoihin, taidemuotoihin, kielikäytänteisiin ja kokemuksiin liittyviä keskeisimpiä ilmiöitä sekä näiden tutkimuksen eri vaiheita ja peruskäsitteistöä
  • tuntee Suomen kuurojen historian merkittävimmät henkilöt ja tapahtumat sekä niiden vaikutukset tämän päivän viittomakieliseen yhteisöön sekä suomalaisen että suomenruotsalaisen viittomakielen näkökulmasta
  • ymmärtää kuurojen kulttuurin ja historian tuntemuksen merkityksen viittomakielisen yhteisön jäsenille, järjestötoiminnalle, viittomakieliin liittyville ammattiryhmille ja valtaväestölle
  • ymmärtää lääketieteellisen ja sosiokulttuurisen näkökulman väliset eroavaisuudet ja niiden vaikutukset kuurojen kulttuuriin ja viittomakieliseen yhteisöön historian saatossa
  • tunnistaa ja osaa kuvailla kuurojenyhteisöihin liittyviä sosiokulttuurisia piirteitä hyödyntäen eri aineistoja (esim. suomalaisen viittomakielen korpus)
  • ymmärtää viittomakielten uhanalaisuusasteen vaikutuksen kuurojenyhteisöihin ja niiden asemaan sekä tällaisten kielten tutkimuksessa esiin nousevat eettiset seikat.

Osaamistavoitteet määrittävät arvosanan 3.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen (läsnäolo luennoilla vähintään 75%), luentotehtävien tekeminen sekä opetukseen liittyvä tenttisuoritus tai muu dokumentoitu työ.
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Dokumentoitu työ.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen (läsnäolo luennoilla vähintään 75%), luentotehtävien tekeminen sekä opetukseen liittyvä tenttisuoritus tai muu dokumentoitu työ.
Language:
Finnish
No published teaching
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Dokumentoitu työ.
Language:
Finnish
No published teaching