SOSS3105 Sociology of the Age, Life Stages and the Life Course (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Opintojakso perehdyttää yleisesti sosiologiseen ikään ja elämänvaiheisiin liittyviin ilmiöihin ja niiden tarkasteluun sekä aihealuetta koskeviin keskeisiin käsitteisiin ja teorioihin. Opintojakso sopii erikoistumisopinnoiksi mutta myös tukemaan aihealueeseen liittyvän tutkielman tekemistä.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee keskeiset käsitteet, ymmärtää ikäisyyden ja elämänvaiheiden merkitystä yhteiskunnallisessa sekä sosiaalisessa kontekstissa sekä soveltaa tutkimusalueen käsitteistöä ja teorioita erityisesti suhteessa omaan kiinnostuksenkohteeseensa. Opiskelija kykenee tunnistamaan ja arvioimaan erikoisalaan liittyviä ilmiöitä laajoissa yhteiskunnallisissa ja kulttuurisissa yhteyksissä.

Additional information

Järjestetään kevätlukukaudella.

Completion methods

Method 1

Description:
Luennot ja tentti tai kirjalliset tehtävät.
Evaluation criteria:
Hyväksytyn arvosanan saamiseksi tulee osallistua aktiivisesti kontaktiopetukseen sekä tehdä yksin tai ryhmätyönä kurssiin kulloinkin liittyvät kirjalliset tehtävät tai tentti.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching