SKIS405 Lexis and Phraseology (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Kurssilla perehdytään kielen sanojen ja ilmausten käyttöön fraseologisesta näkökulmasta eli tarkastellaan, millaisia kytköksiä ilmauksilla on niiden kontekstissa esiintyviin leksikaalisiin, kieliopillisiin ja semanttisiin piirteisiin. Fokuksessa on erityisesti kielessä ilmenevä leksikaalinen priming eli se, miten ilmaukset ovat jäsentyneet ja hallitaan kokonaisuuksina, ja elementtirakenteisuus eli ns. valmiit rakenteet, joita voidaan hyödyntää kielen oppimisessa ja opetuksessa tai joita voidaan tutkia kielen rakenteen kannalta.

Arviointiperusteet

Ryhmätyö ja aktiivinen osallistuminen kurssin sisällöntuotantoon sekä loppuessee tai tentti. Itsenäisessä suoritustavassa kirjallinen suoritus. 

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • on perehtynyt kielen elementtirakenteisuuteen, erityisesti kollokaatioiden ja muiden sellaisten kontekstuaalisten piirteiden näkökulmasta, joissa yhdistyvät sanat, kielioppi ja merkitys
  • ymmärtää, millainen on kielen fraseologisuuden keskeinen teoriatausta, mm. leksikaalinen priming
  • osaa analysoida fraseologiaan liittyviä ilmiöitä harjoitusten avulla

Additional information

Opintojakson suorittaminen päättyy 31.7.2023. Jos olet jo suorittanut tämän opintojakson, et voi enää suorittaa opintojaksoa SKIS4005.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Ryhmätyö ja aktiivinen osallistuminen kurssin sisällöntuotantoon sekä loppuessee tai tentti.
Select all marked parts

Method 2

Description:
Tarkka suoritustapa määritellään kunkin lukuvuoden opetusohjelmassa.
Evaluation criteria:
Kirjallinen suoritus.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Ryhmätyö ja aktiivinen osallistuminen kurssin sisällöntuotantoon sekä loppuessee tai tentti.
Language:
English, Finnish
Study methods:

Luennot, tunneilla tehtävät harjoitukset, pienryhmäesitelmät, itsenäiset oppimistehtävät, loppuessee tai tentti tai näiden yhdistelmät.

Study materials:

Jaetaan kurssilla.

No published teaching
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Kirjallinen suoritus.
Language:
English, Finnish

Teaching