SKIS111 Special Issues in Linguistics (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Kurssilla perehdytään johonkin kielentutkimuksen alaan perehtymällä alaa edustaviin väitöskirjoihin tai muihin vastaaviin tutkimuksiin. Tutkimusaloina on tarjolla mm. keskusteluntutkimus, kieltenvälisen vaikutuksen tutkimus, puhekielen tutkimus, teksti- ja diskurssianalyysi, tekstien ja kirjoittamisen opetuksen tutkimus, kieliopin ja sanaston tutkimus ja korpustutkimus. Tutkimusala kannattaa valita tukemaan oman maisterintutkielman aihetta.

Arviointiperusteet

Kirjallinen tehtävä erillisten ohjeiden mukaan. Kirjallisessa tehtävässä esitettyjen asioiden perusteellisuus (mm. tutkimuksen lähtökohdat, teoreettiset ja metodiset valinnat), pohdinta, arviointi ja kommentointi.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa eritellä valitsemansa tutkimussuuntauksen teoreettisia lähtökohtia ja määritellä sen käsitteitä
  • osaa esitellä tutkimussuuntaukselle tyypillisiä menetelmiä ja antaa esimerkkejä niiden käytöstä
  • osaa arvioida ja vertailla tutkimussuuntaukseen pohjautuvia tutkimuksia ja pohtia niiden tulosten sovellettavuutta.

Study materials

Annetaan tehtävänannon yhteydessä.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Kirjallinen tehtävä erillisten ohjeiden mukaan. Kirjallisessa tehtävässä esitettyjen asioiden perusteellisuus (mm. tutkimuksen lähtökohdat, teoreettiset ja metodiset valinnat), pohdinta, arviointi ja kommentointi.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Kirjallinen tehtävä erillisten ohjeiden mukaan. Kirjallisessa tehtävässä esitettyjen asioiden perusteellisuus (mm. tutkimuksen lähtökohdat, teoreettiset ja metodiset valinnat), pohdinta, arviointi ja kommentointi.
Language:
Finnish

Teaching