SAXS1035 Grammar III (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
German
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään syvemmin taivutusmorfologiaan ja verbien rektio- ja valenssi-järjestelmään sekä pedagogiseen ja korrektiiviseen kielioppiin. Vahvistetaan kieliopillista osaamista asiatekstien laatimista varten. Kehitetään ongelmanratkaisutaitoja sekä kriittistä ja analyyttistä ajattelua. 


Suoritustavat

Opintojakso koostuu kahdesta osasuorituksesta: kieliopin kontaktiopetus + tentti tai kielioppiosuuden itsenäinen suorittaminen (3op) ja maisterintutkielman kieliasun työstäminen (2op). Kurssi suoritetaan yhtaikaa maisteriseminaarin kanssa.

Kielioppi: 

Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen ryhmäopetukseen. Pienryhmätyöskentelyä, itsenäistä työskentelyä ja tentti. Kirjatenttimahdollisuudesta on sovittava erikseen. Tämä opintojakson osasuoritus voidaan korvata ulkomaisessa yliopistossa suoritetulla opintojaksolla.


Maisterintutkielman kieliasun työstäminen: 

Oman maisterintutkielman kieliasun viimeistely opettajan palautteen perusteella. Saksan kieltä ja kulttuuria valinnaisina opintoina opiskelevat opiskelijat, jotka eivät laadi saksankielistä maisterin tutkielmaa tai sivututkielmaa, kirjoittavat pääaineen maisterintutkielman aiheeseen liittyvän saksankielisen n.10 sivun pituisen tiivistelmän ja työstävät sitä kielellisesti opettajan palautteen perusteella.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee saksan kielen verbijärjestelmän morfologian ja syntaksin keskeiset ilmiöt, osaa kuvata niitä suomeksi ja saksaksi
  • osaa analysoida ja kuvata asiateksteille ominaisia rakenteita ja tuottaa kieliopillisesti hyväksyttävää asiatekstiä
  • osaa tunnistaa kielenoppijan kirjoittaman tekstin kieliopillisesti ongelmalliset ilmaisut, kuvata niitä kieliopillisin termein ja selittää kielenoppijalle tekstissä ilmenneet ongelmat
  • osaa käyttää tarkoituksenmukaisesti erilaisia välineitä oppijakielen analyysin ja kuvaamisen tukena
  • osaa viimeistellä tieteellistä saksankielistä tekstiä itsenäisesti apuvälineitä käyttäen.

Additional information

Arviointiperusteet

Oppimistehtävät ja lopputentti. Arviointiperusteiden keskinäiset painotukset on kuvattu kurssin oppimisympäristössä.

Study materials

Langenscheidt Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache (uusin versio)

Completion methods

Method 1

Description:
Suoritustapa koostuu kahdesta osasuorituksesta: kieliopin kontaktiopetuksesta 3op sekä maisterintutkielman kieliasun työstämisestä 2op. Kieliopin osuus suositellaan suoritettavaksi 4. opiskeluvuotena, maisterintutkielman kieliasun työstäminen suoritetaan 5. vuonna.
Evaluation criteria:
Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen ryhmäopetukseen. Oppimistehtävät ja lopputentti. Arviointiperusteiden keskinäiset painotukset on kuvattu opintojakson oppimisympäristössä.
Select all marked parts

Method 2

Description:
Suoritustapa koostuu kahdesta osasuorituksesta: kieliopin tentistä (3op) sekä maisterintutkielman kieliasun työstämisestä (2op). Kieliopin osuus suositellaan suoritettavaksi 4. opiskeluvuotena, maisterintutkielman kieliasun työstäminen suoritetaan 5. vuonna. HUOM! Kirjatenttimahdollisuudesta on sovittava erikseen.
Evaluation criteria:
Kielioppi: tenttisuoriutuminen. Maisterintutkielman kieliasun työstäminen: Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen ryhmäopetukseen.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen ryhmäopetukseen. Oppimistehtävät ja lopputentti. Arviointiperusteiden keskinäiset painotukset on kuvattu opintojakson oppimisympäristössä.
Language:
German
Study methods:

KSäännöllinen ja aktiivinen osallistuminen ryhmäopetukseen. Pienryhmätyöskentelyä, itsenäistä työskentelyä ja tentti.

Teaching

x
x

Participation in teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Evaluation criteria:
Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen ryhmäopetukseen.
Language:
German
Study methods:

Maisterintutkielman kieliasun itsenäinen työstäminen opettajan palautteen perusteella sekä kontaktiopetus. 

Saksan kieltä ja kulttuuria valinnaisina opintoina opiskelevat opiskelijat, jotka eivät laadi saksankielistä maisterin tutkielmaa tai sivututkielmaa, kirjoittavat pääaineen maisterintutkielman aiheeseen liittyvän saksankielisen n.10 sivun pituisen tiivistelmän ja työstävät sitä kielellisesti opettajan palautteen perusteella.

Teaching

x

Independent study (3 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Tenttisuoriutuminen
Language:
German
Study methods:

Kirjatentti. Sovi opettajan kanssa tästä suoritustavasta.

No published teaching