SAXS051 Master's Thesis (German as a Secondary Subject) (20 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
German
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Syventävien opintojen opinnäytteen tekeminen. Aiempaan tutkimukseen perehtyminen, teoreettisen viitekehyksen valitseminen, aineiston kerääminen tai valitseminen ja sen analysoiminen sekä käsittely. Tutkielman kirjoittaminen ja osallistuminen ohjaukseen. Tutkielman laatiminen harjoittaa työelämässä tarvittavia projektinhallinnan, tiedonhankinnan, analysoinnin ja uuden tiedon tuottamisen taitoja sekä kirjallisia raportointitaitoja. Myös oman alan teoreettinen osaaminen kasvaa.

Suoritustavat

Ohjattu itsenäinen työskentely

Arviointiperusteet

Tutkielma ja työprosessi.

Learning outcomes

Tutkielman laadittuaan opiskelija osaa
-toteuttaa itsenäisesti laajahkon tutkimusprojektin
-etsiä omalla alalla tärkeitä tutkimusalueita
-etsiä ja hyödyntää tutkimusaiheeseensa liittyvää kirjallisuutta ja muuta tietoa
-etsiä ja kriittisesti arvioida aikaisempaa tutkimusta
-rajata aiheen ja muotoilla tutkimusongelman tai -kysymykset
-muotoilla tutkimukselleen teoreettisen viitekehyksen
-kerätä tai valita aineistoa ja analysoida sitä soveltuvin menetelmin
-kirjoittaa tutkimusraportin ja itse varmistaa, että raportti tekstinä täyttää tieteellisen kielen vaatimukset.

Completion methods

Method 1

Description:
Ohjattu itsenäinen työskentely
Evaluation criteria:
Tutkielma ja työprosessi.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (20 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
German

Teaching