RUOA2209 Conversation, Interaction and Rhetorics (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Swedish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Sisältö

Kurssilla perehdytään kulttuurienväliseen viestintään, erityisesti pohjoismaisessa kontekstissa, sekä verbaaliseen että nonverbaaliseen viestintään. Kurssilla analysoidaan puhetilanteita kielentutkimuksen käsittein ja perehdytään retoriikkaan teoriassa ja käytännössä. Kurssilla harjoitellaan työelämässä tarvittavia suullisia vuorovaikutustaitoja, esiintymistaitoa, palautteen antamista sekä sosiaalisia ja ryhmätyötaitoja. 

Suoritustavat

Kontaktiopetus, suulliset esitelmät ja harjoitukset ryhmässä, oppimistehtävät/tentti

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija

 • osaa kommunikoida sujuvasti erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa
 • osaa käyttää kieltä luontevasti
 • osaa analysoida puhetilanteita ja vuorovaikutusta teoreettisia käsitteitä käyttäen
 • tunnistaa keskeisiä argumentoinnin keinoja ja osaa käyttää niitä myös omassa puheessaan sekä
 • on tietoisempi omasta kielen käytöstään ja tunnistaa paremmin kielellisen vaikuttamisen mekanismit.

Additional information

Arviointiperusteet

Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen (läsnäolovaatimus 80 %). Kurssiarvosana määräytyy kurssilla suoritettavien suullisten ja kirjallisten tehtävien sekä aktiivisen osallistumisen perusteella. Ar­vo­sa­na­koh­tai­set ar­vioin­ti­pe­rus­teet esitellään tarkemmin opetuksen yhteydessä.

Suositus ajoituksesta

2. vuosi

Description of prerequisites

RUOP201 Uttal och samtal sekä ruotsin kielen perusopinnot pääosin suoritettu.

Compulsory prerequisites

Recommended prerequisites

Study materials

Kurssin oppimisympäristön materiaali ja/tai opetuksen yhteydessä jaettu materiaali sekä kurssikirjallisuus

Literature

 • V. Blomström & C. Persson. (2014). Muntlig interaktion i akademiska sammanhang.
 • K. Johannesson. (2013). Retorik eller konsten att övertyga.
 • C. Norrby. & G. Håkansson. (2012). Språkinlärning och språkanvändning. Svenska som andraspråk i och utanför Sverige. Lund: Studentlitteratur (valituin osin opettajan ohjeiden mukaan)

Completion methods

Method 1

Description:
Kontaktiopetus, suulliset esitelmät ja harjoitukset ryhmässä, oppimistehtävät/tentti
Evaluation criteria:
Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen (läsnäolovaatimus 80 %). Kurssiarvosana määräytyy kurssilla suoritettavien suullisten ja kirjallisten tehtävien sekä aktiivisen osallistumisen perusteella.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen (läsnäolovaatimus 80 %). Kurssiarvosana määräytyy kurssilla suoritettavien suullisten ja kirjallisten tehtävien sekä aktiivisen osallistumisen perusteella. Ar­vo­sa­na­koh­tai­set ar­vioin­ti­pe­rus­teet esitellään tarkemmin opetuksen yhteydessä.
Language:
Swedish
Study methods:

Kontaktiopetus, suulliset esitelmät ja harjoitukset ryhmässä, oppimistehtävät/tentti

Study materials:

Kurssin oppimisympäristön materiaali ja/tai opetuksen yhteydessä jaettu materiaali sekä kurssikirjallisuus

Literature:
 • V. Blomström & C. Persson. (2014). Muntlig interaktion i akademiska sammanhang.
 • K. Johannesson. (2013). Retorik eller konsten att övertyga.
 • Norrby, C. & G. Håkansson. (2012). Språkinlärning och språkanvändning. Svenska som andraspråk i och utanför Sverige. Lund: Studentlitteratur (valituin osin opettajan ohjeiden mukaan)

Teaching