PSYS4100 Psychotherapeutic and rehabilitative interventions (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Psychology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Psykoterapiaprosessin tai muun kuntouttavan tai psyykkistä hyvinvointia tukevan interventioprosessin selostaminen, vuorovaikutuksen kuvaaminen ja näiden arviointi opiskelijan oman osallistumisen ja kirjallisuuden perusteella. 

Asiakastapaamisiin osallistuminen ja tapausseminaarityöskentely. Tapausseloste laaditaan kirjallisena ja esitetään seminaarissa myös suullisesti.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • tehdä havaintoja psykoterapeuttisesta, kuntouttavasta tai muusta psyykkistä hyvinvointia tukevasta interventioprosessista
  • kuvata ja käsitteellistää intervention kulkua sekä asiakkaan tilannemäärittelyn ja sitä koskevan muutoksen että työntekijän käyttämän työtavan näkökulmasta ja
  • arvioida prosessiin osallistumisen merkitystä hänen itsensä ammatillisen kehittymisen kannalta

Additional information

Vain psykologian maisterin tutkintoa suorittaville.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Pakollinen läsnäolo seminaareissa. Tapausseloste arvioidaan asteikolla 0 (hylätty) – 5 (erinomainen).
Time of teaching:
Period 1, Period 2, Period 3, Period 4
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Pakollinen läsnäolo seminaareissa. Tapausseloste arvioidaan asteikolla 0 (hylätty) – 5 (erinomainen).
Language:
Finnish
Study methods:

Asiakastapaamisiin osallistuminen ja tapausseminaarityöskentely. Tapausseloste laaditaan kirjallisena ja esitetään seminaarissa myös suullisesti.

Teaching