PSYS2100 Master's Thesis (30 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Psychology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Perehdytään tutkimuksen teon eri vaiheisiin, hanketyöskentelyyn, tieteelliseen kirjoittamiseen ja keskusteluun.

Pro gradu -tutkielma laaditaan opiskelijan valitsemalta syventävien opintojen alueelta mielellään laitoksen tutkimustyöhön liittyen. Opiskelija perehtyy aihetta koskevaan kirjallisuuteen, tutkimuksen teon eri vaiheisiin, hanketyöskentelyyn, tieteelliseen kirjoittamiseen ja keskusteluun. Tutkielma kirjoitetaan artikkelin muotoon, joka sisältää johdannon (teoreettinen/empiirinen tausta ja tutkimuskysymykset), menetelmäkuvauksen, tulososan, pohdinnan ja lähteet. Tutkielma voi olla enintään kolmen henkilön yhteisesti laatima.

Tutkielma tehdään yhden lukuvuoden aikana. Lisäohjeet esitetään laitoksen verkkosivuilla. Ohjaukseen haetaan keväisin ohjaajien ilmoitettua tarjolla olevat tutkimusaiheet.

Tutkielma tarkastetaan Turnitin-ohjelmalla tai muulla tavoin ennen sen lähettämistä arvioitavaksi.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee tutkimuksen teon eri vaiheet ja hanketyöskentelyä, osaa kirjoittaa artikkelimuotoisen tieteellisen raportin, hankkia tietoa aihetta käsittelevistä julkaisuista sekä määritellä ja rajata tutkimusongelmat perustellusti. Opiskelija osaa myös valita oikeat tutkimusmenetelmät ja soveltaa niitä perustellulla tavalla sekä kykenee tekemään tulosten pohjalta olennaiset johtopäätökset.

Description of prerequisites

Psykologian aineopinnot ja kandidaatin tutkinto pääsääntöisesti valmiina. Psykologian kandidaatintutkielman tulee olla jätettynä arvioitavaksi ennen pro gradu -tutkielman aloittamista.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Tutkielma arvioidaan asteikolla 0 (hylätty) – 5 (erinomainen). Pro gradu -tutkielman arvioinnissa käytettään erillistä arviointilomaketta. Lomake on nähtävillä laitoksen nettisivuilla.
Time of teaching:
Period 1, Period 2, Period 3, Period 4
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (30 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Tutkielma arvioidaan asteikolla 0 (hylätty) – 5 (erinomainen). Pro gradu -tutkielman arvioinnissa käytettään erillistä arviointilomaketta. Lomake on nähtävillä laitoksen nettisivuilla.
Language:
Finnish
Study methods:

Pro gradu -tutkielma laaditaan opiskelijan valitsemalta syventävien opintojen alueelta mielellään laitoksen tutkimustyöhön liittyen. Opiskelija perehtyy aihetta koskevaan kirjallisuuteen, tutkimuksen teon eri vaiheisiin, hanketyöskentelyyn, tieteelliseen kirjoittamiseen ja keskusteluun. Tutkielma kirjoitetaan artikkelin muotoon, joka sisältää johdannon (teoreettinen/empiirinen tausta ja tutkimuskysymykset), menetelmäkuvauksen, tulososan, pohdinnan ja lähteet. Tutkielma voi olla enintään kolmen henkilön yhteisesti laatima.

Tutkielma tehdään yhden lukuvuoden aikana. Lisäohjeet esitetään laitoksen verkkosivuilla. Ohjaukseen haetaan keväisin ohjaajien ilmoitettua käynnissä olevista tutkimushankkeista.

Tutkielma tarkastetaan Turnitin-ohjelmalla tai muulla tavoin ennen sen lähettämistä arvioitavaksi.

Teaching