PSYS202 Research Methods in Psychology III (3 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Psychology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Opintojakson ennakkotehtävänä on tutkimussuunnitelma, joka sisältää tutkimuskysymykset, hypoteesit, aineiston ja muuttujien kuvaukset sekä alustavan suunnitelman analyysime-netelmistä. Opintojakso etenee kvantitatiivisten analyysien suunnittelun ja toteutuksen kautta raportointiin sekä tutkimustulosten esittelyyn. Opintojaksossa käsitellään tutkimuksen otosta ja sen pohjalta tehtäviä yleistyksiä, mittarien ja muuttujien muodostusta, puuttuvan tiedon vaikutusta ja käsittelyä, analyyseissä käytettyjen tilastollisten menetelmien sopivuutta, tilastollisten menetelmien vaatimien oletusten tarkastelua sekä tulosten tulkintaa, esittämistä ja raportointia.


Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on syventänyt aikaisemmilla menetelmäkursseilla hankkimaansa tietoa pro gradu –tutkielmassa käytettävien analyysimenetelmien osalta ja osaa soveltaa tätä tietoa itsenäisessä tutkimustyössä. Opiskelijalla on valmiudet perustella tutkimustyönsä menetelmälliset valinnat ja tunnistaa valitun lähestymistavan vahvuudet ja rajoitukset, sekä raportoida ja esitellä tutkimustyönsä tulokset.

Description of prerequisites

Edeltävät opinnot: Psykologian tutkimusmenetelmät II: Kvantitatiiviset menetelmät (PSYA202), Tilastomenetelmien peruskurssi (TIL P150), SPSS-kurssi (TIL P350).

Opintojakso on tarkoitettu vain psykologian pääaineopiskelijoille.

Study materials

Tutustuminen kirjallisuuteen soveltuvin osin.

Literature

  • METSÄMUURONEN, J. (2001). Monimuuttujamenetelmien perusteet SPSS-ympäristössä. Helsinki : International Methelp. (E-kirja)
  • AIKEN, L. R. (1991 tai 1994). Psychological testing and assessment. Boston: Allyn and Bacon.
  • NUMMENMAA, T., KONTTINEN, R., KUUSINEN, J. & LESKINEN, E. (1997). Tutkimusaineiston analyysi. Helsinki: WSOY.
  • NUMMENMAA, L. (2010). Käyttäytymistieteiden tilastolliset menetelmät. Helsinki: Tammi.
  • COOLICAN, H. (2004 tai 2009 tai 2014). Research methods and statistics in psychology. London: Hodder Arnold.
  • BERGMAN, L. R., MAGNUSSON, D. & EL-KHOURI, B. M. (2003). Studying individual development in an interindividual context: A person-oriented approach. Mahwah, NJ: Erlbaum.
  • CRONBACH, L. J. (1990). Essentials of psychological testing. New York: Harper & Row.
  • METSÄMUURONEN, J. (2004). Pienten aineistojen analyysi. Helsinki : International Methelp. (E-kirja)
  • METSÄMUURONEN, J. (2011). Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä. Helsinki : International Methelp. (E-kirja)
  • Muu oheislukemisto

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Kurssi arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty. Kurssin arviointi perustuu kirjallisen tutkimus-raportin palauttamiseen sekä suulliseen tutkimustulosten esittelyyn.
Time of teaching:
Period 3
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching