PSYA210 Bachelor's Thesis (10 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
English, Finnish
Responsible organisation:
Department of Psychology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Tutustutaan tutkimuksen tekemisen vaiheisiin, tutkimushanketyöskentelyyn sekä tieteelliseen kirjoittamiseen ja keskusteluun.

Tutkielmat liittyvät ohjaajien tutkimushankkeisiin tai muihin aiheisiin ja aineistoihin, jotka ohjaaja hyväksyy. Tutkielmaan sisältyy aina pienimuotoinen empiirinen tutkimus, joka raportoidaan joko a) tutkimusraporttina tai b) tutkimusjulisteena (posteri) sekä siihen liittyvänä kirjallisena tiivistelmänä. Molemmissa raportointitavoissa perehdytään artikkelimuotoisen kirjoittamisen rakenteeseen: johdanto (teoreettinen/empiirinen tausta ja tutkimuskysymykset), menetelmät, tulokset, pohdinta ja lähteet. Tutkielmaan voi sisältyä myös aihepiiristä riippuen hanketyöskentelyä (esim. tutkimusaineiston keruuta).

Tutkielmaryhmiin ilmoittaudutaan keväällä, kun ohjaajat ovat ilmoittaneet tutkielman tekoon sopivat tutkimusaiheensa. Kandidaatintutkielma voi olla enintään kolmen henkilön yhteisesti laatima. Kandidaatintutkielma tarkastetaan Turnitin-ohjelmalla tai muulla tavoin ennen sen lähettämistä arvioitavaksi.

Learning outcomes

Kandidaatintutkielman tehtyään opiskelija kykenee toteuttamaan pienimuotoisen empiirisen tutkielman ja ymmärtää tutkimuksen teon ja raportoinnin keskeiset vaiheet (tutkimuskysymyksen asettaminen ja sen teoreettinen ja empiirinen taustoittaminen, aineiston hankinta ja analysointi, tulosten raportoiminen, pohdinta ja johtopäätökset).

Additional information

Opintojakso on tarkoitettu vain psykologian tutkinto-ohjelmassa opiskeleville.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Tutkielma arvioidaan asteikolla 0 (hylätty) – 5 (erinomainen).
Time of teaching:
Period 1, Period 2, Period 3, Period 4, Period 5
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (10 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
English, Finnish

Teaching