PSYA203 Research Methods in Psychology II: Qualitative Methods (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Psychology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Perehdytään tekstimuotoisten aineistojen käytön tietoteoreettisiin perusteisiin psykologisessa tutkimuksessa, laadullisiin tapaustutkimusasetelmiin, erilaisten tekstiaineistojen muodostamisen mahdollisuuksiin, malli- ja aineistolähtöisiin analyysikäytäntöihin, kvalitatiivisen analyysin varmentamisen menetelmiin sekä tutkimusraportin kirjoittamiseen laadullisissa tutkimuksissa.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee keskeiset psykologian alan laadullisen tutkimuksen tutkimusotteet ja -asetelmat ja niihin liittyvät tiedonhankintamenetelmät sekä osaa soveltaa psykologian laadullisen analyysin peruskäytäntöjä. Opiskelijalla on valmiudet ongelmanratkaisuun, tutkimusmenetelmien kriittiseen ja eettiseen arviointiin, osaamisensa jakamiseen ja tutkimusraportin kirjoittamiseen laadullisissa tutkimuksissa.

Additional information

Opintojakso on tarkoitettu vain psykologian tutkinto-ohjelmassa opiskeleville.

Study materials

HARPER, D & THOMPSON, A. R. (toim.) (2011). Qualitative research methods in mental health and psychotherapy: A guide for students and practitioners. Chichester: Wiley-Blackwell. (e-kirja)

tai

FORRESTER, M. A. (toim.) (2010). Doing qualitative research in psychology. A practical guide. London: Sage.

tai

SULLIVAN, C. & FORRESTER, M.A. (2019). Doing qualitative research in psychology. A practical guide. London: Sage.

O’REILLY, M. & PARKER, N. (2014) Doing mental health research with children and adolescents. London: Sage.

ja

Verkkoaineistot, jotka ilmoitetaan lukuvuosittain.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Osa luennoista voi olla pakollisia. Kurssi arvioidaan asteikolla 0 (hylätty) – 5 (erinomainen). Arviointi perustuu tenttiin ja harjoitustöihin, joiden painoarvo on kolmasosa kurssin kokonaisarvosanasta
Time of teaching:
Period 1
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Osa luennoista voi olla pakollisia. Kurssi arvioidaan asteikolla 0 (hylätty) – 5 (erinomainen). Arvi-ointi perustuu tenttiin ja harjoitustöihin, joiden painoarvo on kolmasosa kurssin kokonaisarvosanasta.
Language:
Finnish
Study methods:

Luennot ja kirjallisuus sekä tentti ja harjoitukset.

Teaching