PSYA202 Research Methods in Psychology II: Quantitative Methods (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Psychology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Tilastollisen ajattelun merkitys psykologian alan tutkimuksessa; määrällisen aineiston peruskäsittely (muuttujien mitta-asteikot, jakaumien tarkastelu, ääriarvojen käsittely); kokeellisten ja korrelatiivisten asetelmien tilastotieteen perusmenetelmät soveltavasta näkökulmasta (varianssianalyysi, toistomittausten varianssianalyysi, regressioanalyysi sekä eksploratiivinen faktorianalyysi); sopivan tilastollisen analyysimenetelmän valinta; tutkimustulosten raportointi määrällisessä tutkimuksessa; efektikoon käsite ja merkitys tulosten tulkinnassa.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on kehittynyt näkemys keskeisistä psykologian alan määrällisten menetelmien perusteista ja hän osaa itsenäisesti soveltaa niitä alan käytäntöihin. Hän ymmärtää menetelmien lähtökohdat, vahvuudet ja rajoitteet Hän kykenee valitsemaan tutkimuskysymyksiin ja aineistoon soveltuvat analyysimenetelmät sekä perustelemaan tekemänsä valinnat. Hän osaa soveltaa analyysimenetelmiä käyttäen SPSS-ohjelmistoa, tulkita analyysin tuloksia ja raportoida tuloksia määrällisen tutkimustradition mukaisesti. Omaksutut taidot antavat vahvan perustan tarkastella kriittisesti tutkimusraporttien tilastollisia analyysimenetelmiä ja syventää omatoimisesti tilastomenetelmiä koskevaa ymmärrystä.

Additional information

Opintojakso on tarkoitettu psykologian tutkinto-ohjelmassa opiskeleville.

Description of prerequisites

Tilastomenetelmien peruskurssi (TILP150) tai Data ja mittaaminen (TILP2500 ja Datasta malliksi (TILP2600) sekä SPSS-kurssi (TILP350).

Study materials

METSÄMUURONEN, J. (2005 tai uudempi). Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä. Helsinki: International Methelp. (soveltuvin osin)

NUMMENMAA, L. (2009). Käyttäytymistieteiden tilastolliset menetelmät. Helsinki: Tammi. (soveltuvin osin)

COOLICAN, H. (2014). Research methods and statistics in psychology (6. painos). London: Hodder. Luvut 12-24. tai COOLICAN, H. (2009). Research methods and statistics in psychology (5. painos). London: Hodder. Luvut 11–21 ja 24.

Verkkoaineistot, jotka ilmoitetaan vuosittain.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää sekä hyväksyttyä suoritusta monivalintakysymyssarjoista että hyväksyttyä harjoitustyötä (arviointi asteikolla 0–5). Kurssin arvosana määräytyy harjoitustyön arvosanan perusteella, mutta erinomaisella suoriutumisella monivalintakysymyssarjoissa voi korottaa arvosanaa yhdellä numerolla.
Time of teaching:
Period 2
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää sekä hyväksyttyä suoritusta monivalintakysy-myssarjoista että hyväksyttyä harjoitustyötä (arviointi asteikolla 0–5). Kurssin arvosana määräy-tyy harjoitustyön arvosanan perusteella, mutta erinomaisella suoriutumisella monivalintakysy-myssarjoissa voi korottaa arvosanaa yhdellä numerolla.
Language:
Finnish
Study methods:

Luennot ja/tai kirjallisuus, harjoitukset, harjoitustyö ja monivalintakysymyssarjat.

Teaching