MUPP2004 Introduction to music theory (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Opintojaksossa tutustutaan musiikkianalyyttiseen käsitteistöön ja työskentelyyn sekä taidemusiikin teorian että pop/jazz-teorian näkökulmista. Keskeisen sisällön muodostavat länsimaiseen säveljärjestelmään ja tonaalisen harmonian analyysin perusperiaatteisiin perehtyminen.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- osaa määritellä länsimaisen musiikinteorian keskeisiä peruskäsitteitä

- osaa eritellä ja nimetä musiikillisia rakenteita eri musiikinteoreettisten konventioiden mukaisesti

- tuntee länsimaisen säveljärjestelmän ja tonaalisen harmonian perusperiaatteet ja osaa soveltaa niitä yksinkertaisissa analyysitehtävissä

- ymmärtää musiikinteorian merkityksen sekä soiville ilmiöille että niiden tutkimiselle

Additional information

Ajoitus: 1. opintovuosi.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Arviointi perustuu siihen, miten opiskelija saavuttaa opintojakson osaamistavoitteet kulloisenkin suoritustavan mukaisesti. Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching