MUPP2002 Introduction to academic practises in music research (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2021-2022, 2022-2023

Description

Opintojaksossa tutustutaan tieteellisen toiminnan perusteisiin musiikintutkimuksen kontekstissa, tieteellisen tiedon kriteereihin ja erilaisiin tutkimuksen tekemisen näkökulmiin, sekä harjoitellaan tieteellistä viestintää sekä suullisesti että kirjallisesti.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

- määritellä tieteellisen tutkimuksen peruskäsitteistöä

- nimetä musiikintutkimuksen keskeisiä tutkimustraditioita

- etsiä valitsemastaan aiheesta keskeistä lähdeaineistoa

- toteuttaa pienimuotoisen kirjallisuuskatsauksen

- esitellä tutkielman sisältöä ja rakennetta suullisesti ja kirjallisesti

- antaa vertaispalautetta suullisesti ja kirjallisesti

Additional information

Ajoitus: 1. opintovuosi. Opintojakso sisältyy sekä musiikkikasvatuksen että musiikkitieteen kandidaatin tutkinto-ohjelmiin. Opintojakso linkittyy viestintä- ja kieliopintojaksoon Akateemiset tekstitaidot sekä Avoimen tiedon keskuksen järjestämään tiedonhankintakoulutukseen (LIB1THP).

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Arviointi perustuu siihen, miten opiskelija saavuttaa opintojakson osaamistavoitteet. Aktiivinen osallistuminen opetukseen (vähintään 80 %) ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching