MUPA2002 Music Cultures 3: World Music (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Opintojaksossa tutustutaan analyyttisesti valittuihin musiikkikulttuureihin ja niiden musiikillisiin ja kulttuurisiin ominaispiirteisiin ennen ja tänä päivänä. Keskeisinä kohdealueina ovat Suomen, Euroopan kelttiläisten alueiden, Lähi-Idän, Intian, Kiinan sekä eteläisen Afrikan musiikkikulttuurit.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

- nimetä, tunnistaa ja selittää kuulon- ja muistinvaraisesti välittyneisiin musiikkitraditioihin liittyvät keskeisimmät osatekijät, kulttuuriset ja musiikilliset piirteet ja vaikuttajat.

- keskustella perinnemusiikin erityispiirteistä sekä vanhemman että uudemman perinnemusiikin vaikutuksista muihin musiikin lajeihin ja tyyleihin.

- analysoida perinnemusiikin olennaisia osatekijöitä perinnemusiikin harjoittajan, musiikkikasvattajan sekä musiikkitieteilijän näkökulmasta.

- tunnistaa eri musiikkikulttuurien keskeisiä piirteitä kontaktiopetuksen, oman työskentelyn ja kuuntelumateriaalin kautta

- soveltaa hankkimaansa tietoa musiikkialan työtehtävissä

Additional information

Ajoitus: musiikkitiede 1. tai 2. opintovuosi ja musiikkikasvatus 2. tai 3. opintovuosi.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Arviointi perustuu siihen, miten opiskelija saavuttaa opintojakson osaamistavoitteet kulloisenkin suoritustavan mukaisesti. Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja annettujen tehtävien sekä mahdollisen tentin suorittaminen hyväksytysti.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching