MKAA2007 Music and Wellbeing (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Musiikin soveltava käyttö erilaisissa ryhmissä. Erilaisten ryhmien toimintakulttuuri sekä ohjauksen periaatteet. Syventyminen valinnan mukaan monikulttuurisiin ryhmiin, erilaisiin lasten – ja nuorten toimintaympäristöihin sekä sairaalan

osastoihin, senioriryhmiin tai varhaisiän musiikinopetukseen. Kuvataiteen, musiikin, liikunnan, draaman ja kirjallisuuden merkitys, integrointi ja soveltaminen varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- on tutustunut musiikkiterapian perusteisiin ja osaa soveltaa sieltä nousevia ideoita erilaisissa yhteisöissä

- omaa valmiudet erityisryhmien ymmärtämiseen ja kohtaamiseen musiikkia välineenä käyttäen

- on tutustunut erilaisten ryhmien ohjaamiseen ymmärtäen vuorovaikutustaitojen merkityksen ohjaustilanteissa sekä on kykenevä ohjaamaan ja organisoimaan toimintaansa erilaisissa kohderyhmissä (esim. monikulttuuriset ryhmät, seniorit, päiväkotilapset, erityisryhmät)

- tiedostaa taito- ja taidekasvatuksen merkityksen laaja-alaisesti ajankohtaisista yhteiskunnallisista ja tutkimuksellisista hyvinvoinnin näkökulmista käsin

Additional information

Opintojakso on osa EduFuturan Musiikkikampus-yhteistyötä, ja siitä vastaa JAMK. Vastuuopettajina siellä toimivat Leena Pantsu Ari Korhonen.

Study materials

Luennoilla sovittava oppimateriaali.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Arviointi perustuu siihen, miten opiskelija saavuttaa opintojakson osaamistavoitteet. Aktiivinen osallistuminen opetukseen (luennot, demot) ja annettujen tehtävien (oppimis- ja harjoitustehtävät, opintokäynnit) suorittaminen hyväksytysti.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching