LYTS014 Master's Thesis Seminar (4 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Seminaari limittyy osaksi pro gradu -tutkielmaa, joka on laajuudeltaan 30 opintopistettä. Pro gradu -seminaareissa opiskelijat esittelevät tutkimussuunnitelmansa ja raportoivat tutkielmansa etenemisestä. Lisäksi seminaareissa osallistutaan aktiivisesti omasta ja muiden tutkielmista käytävään keskusteluun. Tarvittaessa opiskelijat osallistuvat tutkielmien laadintaa tukeviin opintoihin.

Suoritustavat

Seminaarin voi aloittaa joko syksyllä tai keväällä ja kesto on yksi lukuvuosi. Seminaareja on yhteensä 52 tuntia ja lisäksi opintojakso sisältää itsenäistä työskentelyä. Seminaareissa on 85 % läsnäolovaatimus eli kaksi kertaa (yhden per lukukausi = yht. 8t) saa olla hyväksytysti poissa. Tämän ylittävät poissaolot on korvattava tehtävillä.

Arviointiperusteet

Seminaareissa 85 % läsnäolovaatimus, eli yhden kerran lukukaudessa voi olla poissa. Tämän ylittävät poissaolot korvattava tehtävillä.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- Kykenee liikunnan yhteiskuntatieteelliseen ajatteluun, reflektointiin ja argumentointiin. 

- Osaa käsitteellistää tutkittavaa ilmiökenttää.

- Hallitsee itsenäisen liikunnan yhteiskuntatieteellisen tutkimustyön. 

- Osaa soveltaa tutkimusosaamista työelämässä. 

Description of prerequisites

  • Kandidaatinseminaari ja kandidaatin tutkielma tulee olla hyväksytysti suoritettuina.

  • Pro gradu -tutkielma tulee laatia samasta aiheesta, josta kandidaatin tutkielma on tehty TAI opiskelijalla pitää olla uusi aihe valittuna ja alustava tutkimussuunnitelma aiheesta tehtynä ennen graduseminaariin osallistumista.

  • Opiskelija pystyy ottamaan osaa seminaarityöskentelyyn ja ehtii työstää gradun esitarkastusvaiheeseen graduseminaarin aloittamista seuraavaan lukuvuoden aikana (tutkimussuunnitelman esittäminen ja aineiston keruun aloittaminen ensimmäisen lukukauden aikana; tutkielman esitarkastusversion jättäminen toisen lukukauden aikana).

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (4 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching