LTKS1002 Advanced Quantitative Research Methods (3 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Tutkimusaineiston valmistelu- ja analysointimenetelmät

  1. Lineaarinen malli (lineaarinen regressio, binäärinen regressio, 2-suuntainen varianssianalyysi)

  2. Lineaarinen malli korreloituneille muuttujille (monimuuttujainen varianssianalyysi, toistomittausten varianssianalyysi)

  3. Latenttien muuttujien lineaarinen malli (faktorianalyysi, reliabiliteetti, summamuuttujat)

  4. Pienet aineistot, puoli- ja ei-parametriset testit (Mann-Whitney, Kruskall-Wallis, Friedman, Wilcox, Mediaanitesti, McNemar)

  5. Graafiset aineistojen tarkastelumenetelmät (Cox, Bland & Altman, ROC, Heat map)


Suoritustavat:

Luennot 16 tuntia, aktiivinen osallistuminen harjoituksiin (enintään 20 tuntia), oppimistehtävät, luentotentti. Liikuntatieteiden opiskelijat valitsevat tutkimusaineiston valmistelu ja analysointimenetelmistä kolme osa-aluetta.


Arviointiperusteet:

Luentotentti 50 %, oppimistehtävät 50 %.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija


  • osaa soveltaa tutkimusongelmien ratkaisemiseen tarkoituksenmukaisia tilastollisia analyysimenetelmiä

  • osaa käyttää SPSS-ohjelmaa ja tehdä tilastomatemaattiset analyysit itsenäisesti

  • osaa kriittisesti tulkita analyysien tuottamia tuloksia ja raportoida niitä

  • osaa hyödyntää tilastotieteellistä osaamistaan toimiessaan tutkimusryhmän jäsenenä

Additional information

Huom. opintojakso on tarkoitettu suoritettavaksi samana lukuvuonna pro gradu -tutkielman kanssa.

Description of prerequisites

LTKY1011 Kvantitatiivisten tutkimusmenetelmien perusteet
ja suositellaan myös TILP350 SPSS-kurssin suorittamista. 

Study materials

Oheiskirjallisuus:

Completion methods

Method 1

Description:
Tarjolla olevista metodipaketeista (yht. 5) valitaan kolme.
Time of teaching:
Period 2, Period 3
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

Osallistuminen demoille, oppimistehtävien suorittaminen ja luentotentti.

Teaching