LPET1003 Basic Dance and Movement Therapy (2 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Tanssi-liiketerapian keskeisin käsitteistö, teoreettiset viitekehykset ja sovellusalueet.

Mielikuvat, symbolit, kehoaistit ja -muistot oman kehohistorian hahmottamisessa.

Liikkeellisen itsetuntemuksen ja kehotietoisuuden syventäminen sekä liikekielen rikastaminen luovan liikkeen ja muiden tanssiterapian menetelmien avulla


Suoritustapa:

Luennot 6 tuntia

Harjoitukset 14 tuntia

Itsenäinen osuus koostuu kokemuspäiväkirjasta ja kurssin aikana annettujen tehtävien tekemisestä.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa määritellä tanssi-liiketerapian peruskäsitteet
  • osaa kuvata keskeisimmät tanssi-liiketerapian teoreettiset periaatteet ja sovellusalueet.
  • osaa arvioida omaa kehohistoriaansa sekä mielen ja liikkeen välisiä yhteyksiä.
  • osaa keskustella reflektoiden liikekokemuksistaan ja niiden merkityksestä keholliselle itsetuntemukselle.

Description of prerequisites

LPET028 Tanssi-liiketerapian perusteet I suoritettuna

Study materials

Pylvänäinen, P. (2018). Dance Movement Therapy in the Treatment of Depression Change in Body Image and Mood -A Clinical Practice Based Study. Jyväskylä Studies In Education, Psychology And Social Research 621. (167 s.)

Karkou, V., Aithal, S., Zubala, A., & Meekums, B. (2019). Effectiveness of Dance Movement Therapy in the Treatment of Adults With Depression: A Systematic Review With Meta-Analyses. Frontiers in Psychology 10. 10.3389/fpsyg.2019.00936. (20 s.)

Leikola, A., Mäkelä, J. & Punkanen, M. (2016). Polyvagaalinen teoria ja emotionaalinen trauma. Duodecim132, 55–61. (7 s.)

Meekums, B. 2002. Dance movement therapy. A creative psychotherapeutic approach. London: Sage (130 s)

Ylönen, M. 2004. Luova ja terapeuttinen liike lasten kehityksen tukena. Jyväskylä: Jyväskylän yliopiston liikuntakasvatuksen laitos (71 s.)

Popa, M. R. & Best, P. A. 2010. Making sense of touch in dance movement therapy: A trainee's perspective. Body, Movement and Dance in Psychotherapy 5(1), 31-44, DOI: 10.1080/17432970903545941 (14 s.).

Seoane, K. J. 2016. Parenting the self with self-applied touch: A dance/movement therapy approach to self-regulation. American Journal of Dance Therapy 38, 21–40. DOI 10.1007/s10465-016-9207-3. (20 s.)

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching