LPET1002 Teacher Training in Dance II (3 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Tanssikurssin suunnittelu ja toteuttaminen itse valitulle, kurssin vastuuhenkilön hyväksymälle ryhmälle. Opetettavia ryhmiä voi olla 1-3, joille opetetaan yhteensä 20 tuntia.

Opetusharjoitukset voidaan toteuttaa esimerkiksi liikuntaseurassa tai -kerhossa. Opiskelija voi koota myös itse ryhmän. Mahdollisuus opettaa osin myös liikuntatieteellisen tiedekunnan opiskelijoille suunnatuilla tanssikursseilla päiväaikaan.Mahdollisuus opettaa osin myös liikuntatieteellisen tiedekunnan opiskelijoille suunnatuilla tanssikursseilla päiväaikaan.

Oppimateriaalin tuottaminen (esim. videomateriaalina tai kirjallisena) kirjallisuutta tai lähdeaineistoa hyödyntäen.


Suoritustavat:

Henkilökohtaisen oppimistavoitesuunnitelman tekeminen
Tanssituntien havainnointi 4 tuntia
Opetusharjoitusten pitäminen 20 tuntia
Kirjallisuutta hyödyntävän oppimispäiväkirjan kirjoittaminen omasta oppimisprosessista.
Opetusmateriaalin työstäminen (esim. kirjallisena tai videomateriaalina).

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää kehollisuuden ja kehotietoisuuden merkityksen tanssikasvatuksessa.
  • osaa tukea nuorten tai aikuisten kokonaisvaltaista hyvinvointia tanssin avulla.
  • osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida tanssikurssin nuorille tai aikuisille.
  • osaa soveltaa tanssin sisältöjä ja on kehittänyt vuorovaikutus- ja opetusviestintätaitojaan tarkoituksenmukaisesti tanssikasvatuksessa.

Additional information

Opiskelija on itse vastuussa opetusryhmän hankkimisesta. Opetusharjoitukset tulee toteuttaa yhden lukuvuoden aikana.

Description of prerequisites

LPET1006 Tasapainoa tanssista -opintojaksosta vähintään 2 op suoritettuna

Study materials

Anttila, E. 2013. Koko koulu tanssii! Kehollisen oppimisen mahdollisuuksia kouluyhteisössä. Acta Scenica 37. Helsinki: Teatterikorkeakoulu, esittävien taiteiden tutkimuskeskus. (215 s.)

Jaakkola, T. & Sääkslahti, A. 2017. Liikunnanopetuksen opetustyylit. Teoksessa T. Jaakkola, J. Liukkonen & A. Sääkslahti (toim.) Liikuntapedagogiikka. Jyväskylä: PS-kustannus, 304–319. (16s.)

Rouhiainen, L. 2006. Mitä somatiikka on? Huomioita somaattisen liikkeen historiasta ja luonteesta. Teoksessa: P. Houni, J. Laakkonen, H. Reitala & L. Rouhiainen (toim.) Liikkeitä näyttämöllä. Helsinki: The Finnish Theatre Research Society, 10–34. (25 s.)

Siljamäki M., Anttila E., Perttula, J. & Sääkslahti, A. 2012.

Tanssinharrastajien kokema voimaantuminen eri kulttuureista lähtöisin olevissa tanssimuodoissa. Liikunta & Tiede 49 (6), 52–59. (8 s.)

Siljamäki M., Kalaja, M., Perttula, J. & Kokkonen, M. 2016. Lähtökohtana holistinen kehollisuus: koululiikunnan uudet tuulet. Liikunta & Tiede 53 (1), 40–46. (7 s.)

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching