LPES1009 Digital environments and ICT in Physical education (2 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
English, Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Liikuntateknologian ja digitaalisten menetelmien käyttö koulussa ja liikunnanopetuksessa: quantified-self (itsemonitorointi), mobiilioppiminen, verkko- ja etäopetus, erilaiset mittarit ja anturit.
Liikuntasovellusten ja –menetelmien sekä muiden digitaalisten materiaalien arviointi.
Digitaalisten ympäristöjen ja –menetelmien terveysvaikutukset.
Teknologian ja digitaalisuuden hyödyntäminen toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistämisessä.


Suoritustavat:

Aktiivinen osallistuminen opetukseen:

- luennot 8 tuntia, harjoitukset 20 tuntia

- pienryhmä/parityöskentely

- itsenäinen opiskelu

- ryhmä/paritehtävän ja yksilötehtävän suorittaminen


Arviointiperusteet:

Pienryhmätehtävä 50 %

Yksilötehtävä 50 % 

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee laajasti liikuntateknologiaa sekä digitaalisia ympäristöjä liikunnan ja terveyden edistämisen kontekstissa.

  • osaa tarkastella monipuolisesti digitaalisuuden ja teknologian merkitystä liikunnanopettajan työn kannalta.

  • hyödyntää tarkoituksenmukaisesti digitaalisia oppimisympäristöjä, mobiilioppimista, liikuntateknologiaa sekä sosiaalisen median sovelluksia liikunnan opetus-oppimisprosessissa.

  • osaa pohtia viestintään, tekijänoikeuksiin, tietosuojaan ja digitaalisiin toimintaympäristöihin liittyviä eettisiä kysymyksiä opettajan työssä.

  • osaa suunnitella liikunnanoppimista tukevia toimenpiteitä hyödyntäen teknologiaa ja digitaalisia ympäristöjä yksilölliset ja ryhmän tarpeet huomioiden.

  • osaa hyödyntää tieto- ja viestintäteknologiaa liikunnan opetuksen ja opettajan toimimisen tukena.

  • osaa kehittää ja kokeilee erilaisia digitaalisia menetelmiä liikunnanopetuksessa.

Study materials

Verkkomateriaalit

Liikuntapedagogiikka: Digi-luku 

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
English, Finnish

Teaching