LPES1007 Instruction in Fitness and Health Training (2 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Opiskelija harjaantuu tulkitsemaan yksittäisen valmennettavan / kuntoutettavan / liikunnanharrastajan fyysisen suorituskyvyn ja toimintakyvyn tilaa, rakentamaan kunto-ohjelman, seuraamaan ja ohjaamaan harjoittelua sekä antamaan palautetta muutaman kuukauden mittaisessa harjoitteluinterventiossa. Lisäksi opiskelija kykenee laatimaan kriittisesti kirjallisen raportin ja esittelemään lyhyen suullisen esityksen harjoitusjaksoon keskeisesti liittyvistä tekijöistä. Tämä tukee kurssin tieteellistä ulottuvuutta ja kehittää esiintymisvalmiuksia liikuntatieteen/liikuntalääketieteen (vast) tiedeyhteisöjen tapaamisissa.


Suoritustavat:

Luennot 10h

Harjoitukset 16h

Itsenäinen työskentely

Aktiivinen osallistuminen harjoituksiin, valmennusraportin tekeminen, luentojen ja kirjallisuuden tentti


Arviointiperusteet:

60% valmennus/harjoitusinterventio ja raportti, 20% soveltava tentti, 20% harjoitukset

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa soveltaa fyysisen toimintakykyisyyden testauksen ja fyysisen harjoittelun perusteita eri-ikäisiin ja erikuntoisiin ihmisiin.
  • osaa tulkita vähintään kuntoliikkujan tason kestävyys-, lihaskunto- ja kehonkoostumustestituloksia.
  • osaa laatia tavoitteellisia liikunta-ohjelmia.
  • ymmärtää keskeisiä liikuntalääketieteellisiä tekijöitä yksittäisen liikunnanharrastajan ohjelmien suunnittelussa ja toteutuksessa.
  • ymmärtää fyysisen aktiivisuuden mittareiden käyttöpotentiaalin harjoittelun toteuttamisessa.
  • on harjaantunut liikuntaan motivoinnissa ja liikuntaneuvonnassa.

Study materials

UKK 2km kävelytestin suoritus- ja tulkintalomake

Kenttätestien viitearvot naisille ja miehille kestävyys-, lihaskunto- ja kehonkoostumusmittauksissa (Puolustusvoimat)

Fogelholm, M., Vuori, I. & Vasankari, T. (toim.) 2011. Terveysliikunta. 2. painos. Helsinki: Duodecim. (246 s).

Keskinen, Kari L. ; Häkkinen, Keijo ; Kallinen, Mauri ; Aho, Jyrki. Kuntotestauksen käsikirja. Liikuntatieteellinen seura 2007 2. uud. p. (304 s.)

ACSM: Guidelines for Exercise testing and presciption. American College of Sports Medicine, soveltuvin osin. Viides painos ja uudemmat

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching