LPES024 Outdoors Exercise (4 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Erilaisten luontoliikuntamuotojen harjoittelu ja taitojen kehittäminen.
Luontoliikunnan ja suunnistuksen opettaminen erilaisille oppilasryhmille.
Toiminnallisen seikkailuopetuksen järjestäminen koululuokalle.


Suoritustavat

Luennot 8 tuntia
Harjoituksia 56 tuntia (suunnistus/retkeily / seikkailu 28 tuntia, erilaiset luontoliikuntamuodot / seikkailupäivä 28 tuntia)
Itsenäinen työskentely

Luentojen ja harjoitusten suorittaminen, seikkailupäivän raportointi, suunnistuksen reitinvalinta-analyysi.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen luennoille ja harjoituksiin 40 %, tiedot, taidot ja kirjalliset tehtävät 30 %, harjoitusten valmistelu ja toteutus 30 %

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  • ymmärtää eri luonto- ja seikkailuliikuntamuotojen moninaisuuden.
  • osaa turvallisen, ympäristöä kunnioittavan luontoliikunnan ja retkeilyn periaatteet.
  • osaa suunnitella ja toteuttaa didaktisesti mielekkäitä oppimiskokonaisuuksia luontoliikunnassa ja suunnistuksessa erilaisille oppilasryhmille.
  • osaa eriyttää toimintaa yksilöllisten tarpeiden mukaisesti.
  • tuntee luontoliikuntaympäristön fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen turvallisuuden elementit.
  • kehittää tunne- ja vuorovaikutusosaamistaan käytännön opetustilanteissa.
  • tiedostaa luontoliikunnan mahdollisuudet kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lisääjänä.

Additional information

Ajoitus: 4. vuosi syyslukukausi

Description of prerequisites

LPEP005 Liikuntadidaktiikan peruskurssi suunnistus ja kesäretki, LPEA004 Liikuntadidaktiikan jatkokurssi suunnistus ja retkeily

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Participation in teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching