LPEA301 Advanced Exercise Didactics for Minor Students 1 (3 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Perustaitojen oppimiseen liittyvät liikekehittelyt erilaisissa liikuntaympäristöissä. Pedagogisesti tarkoituksenmukaisten ja turvallisten liikuntatuntien suunnittelu erilaisten oppilaiden tarpeiden mukaisesti. Koulun liikunnanopetukseen tutustuminen. Opettaminen erilaisissa liikuntaympäristöissä. Opetuksen eriyttäminen ja haastavien opetustilanteiden ratkaisu.

Suoritustavat

Luentoja ja ohjattuja harjoituksia yhteensä 56 tuntia:
Yhteiset luennot 4 tuntia
Talviliikunta 10 tuntia
Luontoliikunta 12 tuntia
Palloilu 16 tuntia
Kuntoliikunta 10 tuntia
Yhteenvetoseminaari 4 t

Seminaarityö ja portfoliotyöskentely.
Itsenäinen työskentely.
Aktiivinen osallistuminen opetukseen.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen harjoituksiin. Seminaarityö ja portfolio hyväksytty/hylätty.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa keskeisimpiä liikuntataitoja ja ymmärtää omien taitojen merkityksen opetustilanteissa
- tunnistaa eri oppimisympäristöjen ja liikuntamuotojen yhtäläisyyksiä ja eroja
- osaa suunnitella ja toteuttaa didaktisesti mielekkäitä oppimiskokonaisuuksia turvallisuustekijät ja eri opetusmenetelmät huomioiden
- osaa edistää fyysistä aktiivisuutta ja toimintakyvyn osa-alueita erilaiset oppijat huomioiden
- osaa luoda tehtäväsuuntautuneen motivaatioilmaston
- osaa eriyttää toimintaa ja vuorovaikutusta yksilöllisten tarpeiden mukaisesti
- osaa soveltaa ihmisen anatomisia, fysiologisia ja biomekaanisia tekijöitä liikunnan opettamisessa
- osaa hyödyntää opetusteknologiaa tarkoituksenmukaisella tavalla

Description of prerequisites

LPEP006 Liikuntadidaktiikan peruskurssi 2 tai vastaavat opinnot

Study materials

Luentojen ja harjoitusten sisällöt, lajikohtainen oheislukemisto sekä verkko-oppimisympäristön materiaalit.

Jaakkola, T. 2016. Juokse, hyppää, heitä, ota kiinni. Perusliikuntataitojen opettaminen lapsille ja nuorille. Jyväskylä: PS-Kustannus. (267 s.)

Jaakkola, T. 2013. Krokotiilijuoksu ja 234 muuta toimintaideaa motoristen taitojen kehittämiseksi. Jyväskylä: PS-Kustannus. (149 s.)

Mosston, M. & Ashworth, S. 2008. Teaching physical education. First online edition. (348 s.) (http://spectrumofteachingstyles.org/pdfs/ebook/Teaching_Physical_Edu_1st_Online.pdf)

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (0.5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching
x

Participation in teaching (0.5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching
x

Participation in teaching (0.5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching
x

Participation in teaching (1 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching
x

Participation in teaching (0.5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching