LPEA1102 Measuring physical functional capacity (3 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Suomalainen kuntotestausjärjestelmä ja laadukkaan kuntotestauksen periaatteet.

Lasten ja nuorten fyysisen toimintakyvyn mittaaminen.

Mittaamisen ja testaamisen vasta-aiheet ja riskit.

Palaute, neuvonta ja motivoiva vuorovaikutus toimintakyvyn mittaamisessa ja kehittämisessä.

Fyysisen toimintakyvyn seuranta- ja palautejärjestelmä Move! sekä moniammatillinen toimintakyvyn edistäminen koulukontekstissa.


Suoritustavat:

Aktiivinen osallistuminen opetukseen

Luennot 12 tuntia, harjoitukset 20 tuntia

Itsenäinen työskentely

Kirjallisen tehtävän toteuttaminen

Tentti (kirjallisuus, luennot ja kurssimateriaalit yhdessä paketissa)


Arviointiperusteet:

Luentojen, materiaalien ja kirjallisuuden tenttiminen 50 %

Kirjallinen tehtävä 50 % 

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija 

  • tietää fyysisen toiminta- ja suorituskyvyn mittaamisen fysiologiset ja biomekaaniset taustatekijät.
  • ymmärtää toimintakyvyn mittaamiseen ja mittaustuloksiin liittyviä fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia tekijöitä.
  • osaa toteuttaa fyysisen toimintakyvyn mittauksia.
  • tunnistaa mittaamiseen liittyviä virhelähteitä.
  • osaa tulkita mittaustuloksia ja niiden pohjalta antaa palautetta.
  • osaa hyödyntää mittauksia yksilön, ryhmän sekä yhteisön näkökulmista.
  • osaa suunnitella kehittämistoimenpiteitä toimintakyvyn eri osa-alueiden edistämiseksi.

Study materials

Kari L. Keskinen, Keijo Häkkinen ja Mauri Kallinen (toim.): Fyysisen kunnon mittaaminen – käsi- ja oppikirja kuntotestaajille. Liikuntatieteellisen Seuran julkaisu nro 174. Helsinki 2018. (338 s.)

Move! -verkkosivut (www.edu.fi/move)

Luennoilla jaettava materiaali

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching