LOIM1010 Development and support of verbal, social and emotional skills and identities (5 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Educational Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

kielen kehityksen vaiheet, kaksikielisyys, monikielisyys, monikulttuurisuus, pedagoginen kirjaaminen, yksilöllinen tuki, yleinen ja tehostettu tuki, varhaiset vuorovaikutussuhteet, sosio-emotionaaliset taidot, kieli ja kognitiiviset taidot itsesäätelyn taustalla, identiteetti

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

· On syventänyt ymmärrystään lasten sosiaalisista sekä tunnetaidoista ja ymmärtää näiden tukemisen merkityksen lapsen hyvinvoinnin rakentumisessa

· On syventänyt ymmärrystään lasten kielellisten taitojen kehittymisestä ja erilaisten identiteettien tukemisen merkityksestä

· Tuntee kiel(t)en eri osa-alueiden tyypilliset kehitysvaiheet ja ymmärtää kaksi- ja monikielisyyden kehitysvaiheet

· Kykenee havainnoimaan ja arvioimaan eri-ikäisten lasten kielellisiä taitoja

· Ymmärtää kielellisten taitojen merkityksen vuorovaikutuksessa, oppimisessa ja identiteettien muotoutumisessa

Study materials

Myöhemmin täydentyvä kirjallisuus

Completion methods

Method 1

Description:
Itsenäinen työskentely verkkoympäristössä, tehtävien tekeminen hyväksytysti.
Evaluation criteria:
Arviointi perustuu oppimistehtäviin.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching