KTEA006 Welfare and Health Education Administration (2 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Suomen ja EU:n koulutusorganisaatioiden rakenne, toiminta ja kehitys
Sosiaali- ja terveys- ja kuntoutuksen koulutusta koskevat säädökset ja ohjeet sekä koulutuksen hallintoa koskevat selvitykset ja tutkimukset

Suoritustavat

Itsenäinen työskentely (mm. verkko-opiskelu)
Pienryhmätyöskentely
Oppimistehtävä

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen pienryhmätyöskentelyyn ja verkko-opiskeluun, oppimistehtävän hyväksytty suorittaminen

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  • osaa kuvata Suomen koulutusjärjestelmän toiminnan ja hallinnon sekä näitä ohjaavat eritasoiset säädökset
  • tunnistaa opettajan ja opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet sekä osaa arvioida niiden merkitystä koulutuksessa
  • osaa seurata ja noudattaa sosiaali-, terveys-, kuntoutus- ja koulutuspolitiikan linjauksia ja lainsäädäntöä sekä toteuttaa opetushallinnollisia ja taloudellisia tehtäviä

Additional information

Kevätlukukausi

Study materials

Narikka, J. & Nurmi, E. 2013. Uudet yliopistot ja uudistuvat ammattikorkeakoulut. Helsinki: Tietosanoma (416 s.).

Opetus- ja kulttuuriministeriö. 2019. Tilannekuvaa korkeakoulutuksesta ja tutkimuksesta. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2019: 34 http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-662-1

Muuta kirjallisuutta sopimuksen mukaan

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching