KEMY003 Searching for Chemical Information (1 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Chemistry
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Kurssilla käsitellään kemian tiedonlähteitä, tietovarantoja ja julkaisukäytäntöjä näkökulmana
kandidaattitutkimukseen liittyvän tietopääoman löytäminen (tiedonhankinta), kokoaminen ja
hyödyntäminen tutkimuseettiset näkökulmat huomioiden. Näiden lisäksi tutustutaan
alakohtaisiin viittaustapoihin sekä aineistonhallintaa ja viittaamista avustaviin ohjelmistoihin.

Kurssi toimii johdantokurssina kandidaatintutkielmaa varten. Paras tilanne on, jos kandidaattitutkielman aihe on selvillä kurssille tullessa tai se selviää kurssin alkuvaiheessa. Tällöin kurssista saa enemmän hyötyä.

Learning outcomes

Opintojakson hyväksytysti suorittanut opiskelija:

  • tuntee kemian tutkimukseen liittyvää kirjallisuutta ja tietolähteitä.
  • osaa hakea kemialliseen tutkimukseen liittyvää tutkimustietoa.
  • ymmärtää opinnäytetyöhön ja tieteelliseen julkaisemiseen liittyviä eettisiä kysymyksiä.
  • ymmärtää kandidaattivaiheen opinnäytetyön vaatimukset ja pystyy toimimaan niiden edellyttämällä tavalla.

Työelämätaidot:

  • Kemian alan keskeisten julkaisukanavien ja tietolähteiden tuntemus.
  • Tiedonhankinta ja lähdemateriaalin luotettavuuden arviointi.
  • Tutkimuseettisten seikkojen huomiointi.

Additional information

Kurssiin on integroitu XYHM008 Tutkimusviestintä (2 op). Opiskelijan on mahdollista suorittaa vain toinen näistä kursseista. KEMY003:lla on kevätlukukauden integroidun toteutuksen ohella suoritusmahdollisuudet kesän ja syyslukukauden verkkokursseilla.

Description of prerequisites

Ei esitietovaatimuksia.

Study materials

Materiaali saatavilla verkossa.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Kurssin hyväksytty suorittaminen perustuu läsnäoloon luennoilla sekä tehtävien tekemiseen.
Time of teaching:
Period 3
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Kurssin hyväksytty suorittaminen perustuu tehtävien tekemiseen.
Time of teaching:
Period 1, Period 2, Period 5
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (1 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Study methods:

Luentoja ja itsenäistä työskentelyä.

Teaching

x

Independent study (1 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching