ERIA1509 Pedagogy in early childhood education (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Educational Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Varhaiserityiskasvatus tieteenalana ja käytäntönä, tuen suunnittelu ja toteutus, inklusiivinen ja kulttuuritietoinen varhaiskasvatus, osallisuus ja sosiaalinen osallisuus, pedagogiset menetelmät, konsultaatio, perhelähtöisyys ja monialainen yhteistyö

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

- tunnistaa varhaiserityiskasvatuksen kansalliset ja kansainväliset monitieteiset teoreettiset lähtökohdat
- arvioida varhaiserityiskasvatuksen toimintatapoja teoreettisen tiedon pohjalta eettiset näkökohdat huomioiden
- hyödyntää varhaiserityiskasvatuksen teoriaa suunnitellessaan ja toteuttaessaan varhaiserityiskasvatusta

Study materials

Pihlaja, P. & Viitala, R. (toim.) 2019. Varhaiserityiskasvatus. 2. painos.

Muu oppimateriaali ilmoitetaan opetusohjelmassa.

Completion methods

Method 1

Description:
Varhaiserityispedagogiikan tutkinto-ohjelman opiskelijoille.
Evaluation criteria:
Oppimistehtävien ja/tai tenttien hyväksytty suorittaminen.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

Kontaktiopetukseen osallistuminen ja/tai itsenäinen työskentely, oppimistehtävät ja/tai tentti. Joustava suoritustapa erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot aiemmin suorittaneille opiskelijoille.

Teaching