CKSS4130 Teaching Practice: Advanced Practice (8 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Kokkola University Consortium Chydenius - Education
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

  • lukuvuosisuunnitelman laatiminen, opetuksen seuranta, yhtenäisen opetuskokonaisuuden ja arvioinnin suunnittelu ja toteutus, ammatillisen kasvun reflektiivinen pohdinta
  • luokan toimintakulttuuri ja sen kehittäminen

Näkökulmana 

  • eheyttävän kokonaisopetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi
  • osallistava oppimisympäristö oppilaan oppimisen ja hyvinvoinnin mahdollistajana
  • kodin ja koulun yhteistyö

Learning outcomes

Harjoittelujakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa suunnitella monipuolisesti oppimisympäristöjä hyödyntävän eheytetyn oppimiskokonaisuuden, jossa tulkitsee opetussuunnitelmaa poikkitieteellisesti monialaisen oppimiskokonaisuuden näkökulmasta
  • osaa suunnitella ja toteuttaa oppilaan osaamisen mahdollistavia oppimistilanteita ja laatia oppimisprosessiin liittyvän arviointisuunnitelman
  • osaa hyödyntää tietoa oppilaiden yksilöllisyydestä ja moninaisuudesta opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa
  • osoittaa perehtyneensä oman koulunsa opetussuunnitelmaan ja koulun kehittämistyöhön
  • vahvistaa ja syventää omaa, persoonallista ja ammatillista identiteettiään.

Additional information

Opintojakso on osa opettajan pedagogisia opintoja (60 op).

Syventävä opetusharjoittelu suoritetaan joko Kokkolassa 1.-6.-luokassa tai opiskelijan omassa luokassa. Edellytyksenä viime mainitulle on opiskelijan työskenteleminen luokanopettajana perusopetuksen 1.-6.-luokilla lukukauden ajan. Kokkolassa opiskelija harjoittelee pienryhmässä päätoimisesti kolme viikkoa 1.-6.-luokassa luokanopettajan ohjauksessa. Harjoittelussa hyödynnetään yhteisopettajuutta. Ohjaukset, seminaarit ja oppimistehtävät. Osa ohjauksesta toteutetaan verkko-ohjauksena.

Study materials

Sovitaan opintojakson yhteydessä.

Completion methods

Method 1

Description:
Syventävä opetusharjoittelu suoritetaan joko Kokkolassa 1.-6.-luokassa tai opiskelijan omassa luokassa. Edellytyksenä viime mainitulle on opiskelijan työskenteleminen luokanopettajana perusopetuksen 1.-6.-luokilla lukukauden ajan. Kokkolassa opiskelija harjoittelee pienryhmässä päätoimisesti kolme viikkoa 1.-6.-luokassa luokanopettajan ohjauksessa. Harjoittelussa hyödynnetään yhteisopettajuutta. Ohjaukset, seminaarit ja oppimistehtävät. Osa ohjauksesta toteutetaan verkko-ohjauksena.
Evaluation criteria:
Harjoittelun suorittaminen ja oppimistehtävien tekeminen hyväksytysti.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (8 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching