BENA4026 Basics of fisheris science (3 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Biological and Environmental Science
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Taloudellisen, sosiaalisen ja ekologisen kestävyyden tarkastelu tapahtuu esimerkkitapauksina, joiden kautta havainnollistetaan esim. kalastuksen ohjauksen epäonnistumisia ja onnistumisia. Yhtenä Luonnonvarojen kestävän käytön kokonaisuuden eri jaksoja yhdistävänä teemana voisi olla Päijänne ja siinä tapahtuneet pitkäaikaismuutokset sekä vesien ja lajien suojelun tapahtumat.

Learning outcomes

Opintojakson käytyään opiskelija tietää, millainen vesi on kalojen elinympäristönä ja mitä rakenteellisia erityisominaisuuksia kaloille on kehittynyt vedessä elämiseen. Opiskelija tuntee yleisempien suomalaisten kalojen elinkiertopiirteet, loiset ja ympäristöolojen vaikutuksen niihin sekä kalayhteisöjen koostumukseen vaikuttavat tekijät. Hän tietää kalapopulaatioiden koon arvioinnin perustutkimusmenetelmät. Lisäksi opiskelija tuntee Suomen kalatalousjärjestelmän, sen keskeiset organisaatiot ja kalataloutta säätelevät säädökset. Opiskelijalla on myös käsitys siitä, millainen toimiala kalatalous on Suomessa ja EU:ssa ja miten kalatalouden luonnonvaroja hyödynnetään globaalisti. Hän osaa selittää, miten kalastusta ja saaliinjakoa säädellään, kuka hallitsee kalastusoikeutta, mitä kalastus, vesiviljely ja kalanjalostus on taloudellisena toimintana, miten kalastus ja vesiviljely vaikuttavat kalakantoihin ja ympäristöön. Opiskelija tuntee kalabiologian ja kalatalouden perustermistön ja ymmärtää luonnonvarojen hyödyntämisen biologisen, sosiaalisen ja taloudellisen ulottuvuuden yhteydet.

Completion methods

Method 1

Time of teaching:
Period 1
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

Luennot, lukumateriaali, verkkotehtäviä, tentti.

Teaching