KIESYVRFI Advanced Studies in Romance Philology (60+ cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
Elective studies:
No

Description

Romaanisen filologian syventävissä opinnoissa täydennetään sekä opettajan että monialaisen kieliasiantuntijan työtehtävissä tarvittavaa asiantuntijuutta, kieli- ja tekstitaitoja sekä tutkimustaitoja.  

Learning outcomes

Romaanisen filologian syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija

- osaa soveltaa kieli-, teksti- ja diskurssitaitojaan ranskanopettajan tai kieliasiantuntijan työtehtäviin

- on saavuttanut opettajan ja kieliasiantuntijan tehtävissä vaadittavat suulliset ja kirjalliset viestintätaidot sekä projektityön taidot

- arvostaa ja osaa kehittää yhteistyötä monikielisissä ja -kulttuurisissa ympäristöissä

- ylläpitää ja kehittää kielitaitoaan sekä kulttuurista asiantuntemustaan

- tuntee kielentutkimuksen keskeiset sisällöt ja menetelmät ja on syventänyt asiantuntemustaan yhdellä tai useammalla erityisalalla

- hallitsee monipuolisesti tiedonhankinnan menetelmiä ja osaa arvioida tietoa kriittisesti
- osaa suunnitella, toteuttaa ja raportoida laajahkon tieteellisen tutkimuksen, jonka teossa noudattaa keskeisiä tutkimuseettisiä periaatteita
- hallitsee oman tieteenalansa ja kielialueensa tieteellisen viestinnän keskeiset käytänteet

  • osaa esitellä tieteenalaansa myös tieteellisen kontekstin ulkopuolella

  • - osaa käyttää eettistä harkintaa asiantuntijatehtävissä

  • - tunnistaa oman osaamisensa vahvuudet ja on omaksunut elinikäisen oppimisen ajatuksen

    - on saavuttanut valmiudet tieteelliseen jatkotutkintoon omalla alallaan  

Structure

Select all (60+ cr)