VENS5005 Master’s Thesis (30 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Russian
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Sisältö 

Tieteellisen tutkielman laatiminen.  

Suoritustavat 

Itsenäinen työ, ohjaus.

Arviointiperusteet 

Tiedekunnan arviointikriteerit maisterintutkielmalle.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • rajata tutkimusaiheen ja kytkeä sen alaansa relevantilla tavalla, muotoilla tutkimuskysymykset tai työn tavoitteet
  • hankkia tietoa tutkimusaiheestaan itsenäisesti, hyödyntää aikaisempia tutkimuksia ja arvioida niitä kriittisesti
  • määritellä valitsemansa tutkimusaiheen keskeiset käsitteet ja soveltaa niitä tutkimuksessaan
  • valita, rajata ja koota tutkimustehtävään soveltuvan aineiston
  • soveltaa valitsemaansa tutkimusmenetelmää tutkimuskysymysten selvittämisessä tai työn tavoitteiden saavuttamisessa ja ymmärtää sen vahvuudet ja heikkoudet
  • osaa esittää työnsä tulokset jäsennellysti, suhteuttaa ne teoreettiseen viitekehykseen ja arvioida niitä kriittisesti
  • argumentoida ja noudattaa tieteellisen kirjoittamisen periaatteita
  • hallita työskentelyprosessinsa
  • noudattaa tutkimuksenteon eettisiä periaatteita kaikissa sen vaiheissa

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
tiedekunnan arviointikriteerit maisterin tutkielmalle.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (30 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Russian

Teaching