VENS403 Professional Language Skills (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Russian
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Sisältö 

Kurssilla syvennetään erilaisissa kieliasiantuntijatehtävissä tarvittavia suullisia ja kirjallisia viestintä- ja vuorovaikutustaitoja. Opiskelijaa laatii ansioluettelon ja portfolion työnhakua varten, pitää suullisen esityksen, tekee venäjänkielisen kotisivun, tuottaa liikekirjeenvaihdossa tarvittavia tekstejä, käyttää venäjää suullisesti ja kirjallisesti eri ammattikonteksteissa. Lisäksi vahvistetaan esiintymistaitoa, sosiaalisia ja ryhmätyötaitoja sekä reflektoidaan omaa osaamista.   

Suoritustavat

Luennot, ryhmätyö, itseopiskelu. 

Vaihtoehtoinen suoritustapa: Kirjallinen koe. 

 Arviointiperusteet 

 Kurssin arvosana perustuu seuraaviin osa-arviointeihin. 

  1. Koti- ja tunnilla laadittavat tehtävät (30%) 

  1. Portfolio, ansioluettelo, www-sivu (30%) 

  1. Kirjallinen koe (40%).   

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija  

  • on perehtynyt venäjän kielen asiatyyliin
  • tunnistaa ja osaa käyttää eri ammattikonteksteille ominaisia kieli- ja viestintäkeinoja 
  • osaa lukea, ymmärtää ja tulkita erityyppisiä ammatillisia tekstejä (mm. Ansioluettelot, työpaikkailmoitukset), pystyy keskustelemaan työelämää koskevista teemoista.
  • osaa esitellä työtehtävänsä ja viestiä yllä mainituista aiheista suullisesti ja kirjallisesti.   

Literature

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Kurssin arvosana perustuu seuraaviin osa-arviointeihin.  Kontaktiopetuksessa ja tunnulla laadittavat tehtävät (30%),  Portfolio, ansioluettelo,  www-sivu  (30%) ja Kirjallinen koe (40%).
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Kirjatentti.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Russian

Teaching

x

Exam (5 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Russian
No published teaching