TJTA3005 Basics of scientific methods and research (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Information Technology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Sisältö

Kurssilla perehdytään tutkimuksenteon perusasioihin: tieteellisesti tuotetun tiedon ja arkitiedon eroihin sekä tutkimusprosessin vaiheisiin: tutkimuksen suunnitteluun, toteutukseen ja raportointiin. Koska kurssi palvelee ennen kaikkea kirjallisuuskatsauksena toteutettavan kandidaatintutkielman tekemistä, tutkimusmenetelmiin liittyvän opetuksen painopiste on kirjallisuuskatsauksen toteuttamisessa. Kurssin keskeisenä sisältönä on myös tutkimuksen raportointi: kuinka kirjoitan hyvän, tieteellisen raportin. Luentojen lisäksi kurssilla harjoitellaan tiedonhankintaa sekä tieteellisten lähteiden laadun ja soveltuvuuden arviointia. Lisäksi opiskelijat tutustuvat aiemmin tehtyihin kandidaatintutkielmiin.

Suoritustavat

Kurssi muodostuu luento-opetuksesta, tiedonhankintakoulutuksesta sekä kahdesta harjoitustehtävästä.

Arviointiperusteet

Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää kurssin lopputentin ja harjoitustehtävien hyväksyttyä suorittamista.

Learning outcomes

Kurssin käytyään opiskelija ymmärtää arkitiedon ja tieteellisen tiedon välisen eron, tuntee tieteellisen päättelyn ja selittämisen keskeiset muodot sekä tieteen peruskäsitteet. Hän osaa asemoida oman tieteenalansa tieteen kentällä sekä hallitsee oman alan tutkielmaa varten tehtävän tiedonhankinnan sekä tieteellisen kirjoittamisen perusteet. Lisäksi opiskelija osaa myös arvioida aiemmin tehtyjen tutkimusten laatua keskeisten arviointikriteerien perusteella.

Description of prerequisites

Kurssille osallistuvat opiskelijat ovat tyypillisimmin tietojärjestelmätieteen kolmannen vuosikurssin opiskelijoita. Olennaista ei ole kuitenkaan ole se monettako vuotta opiskelee vaan se, että opintoja on takana noin parin lukuvuoden verran. Vaikka kurssilla käsitellään asioita, jotka eivät suoraan rakennu aiempien kurssien varaan, on tärkeää, että opiskelijalla riittävän hyvä käsitys niistä aihepiireistä, joita tietojärjestelmätieteessä tutkitaan. Kurssin seminaarityössä tehtävät harjoitteet (tutustuminen tutkielmiin ja tieteellisiin artikkeleihin) edellyttää myös kohtuullisen hyvää alan perusasioiden tuntemusta.

Literature

  • http://scholarcommons.usf.edu/oa_textbooks/3/
  • Pirhonen, M. & Jauhiainen, E. (2016). Raportointiohje. Tietojärjestelmätieteen ohjemoniste.
  • Okoli, C., & Schabram, K. (2010). A guide to conducting a systematic literature review of information systems research. Sprouts Work. Pap. Inf. Syst, 10(26).
  • Templier, M., & Paré, G. (2015). A Framework for Guiding and Evaluating Literature Reviews. Communications of the Association for Information Systems, 37.
  • Webster, J., & Watson, R. T. (2002). Analyzing the past to prepare for the future: Writing a literature review. MIS Quarterly, 26(2), 13-23.
  • Bandara, W., Furtmuller, E., Gorbacheva, E., Miskon, S., & Beekhuyzen, J. (2015). Achieving rigour in literature reviews: insights from qualitative data analysis and tool-support. Communications of the Association for Information Systems, 37(1)
  • Hirsjärvi, S, Remes, P. & Sajavaara, P. (2015). Tutki ja kirjoita. Tammi.; Kitchenham, B., Brereton, O. P., Budgen, D., Turner, M., Bailey, J., & Linkman, S. (2009). Systematic literature reviews in software engineering–a systematic literature review. Information and software technology, 51(1), 7-15.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching