TJTA3002 Bachelor's Thesis (7 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Information Technology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Sisältö

Tutkielma on itsenäinen opinnäytetyö, jossa opiskelijan tulee osoittaa: 1) valmiutta tieteelliseen ajatteluun, 2) perehtyneisyyttä tutkielman aihepiiriin, 3) kykyä tietojen esittämiseen omalla tieteenalalla.

Suoritustavat

Tuloksena on ohjeiden mukaisesti laadittu ja hyväksytty kandidaatintutkielma.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa määritellä tutkimusongelman, osaa hankkia tietoa omalta tieteenalalta, tulkita tieteellisiä lähteitä ja analysoida niitä kriittisesti, osaa soveltaa voimassa olevia raportointiohjeita, osaa tuottaa itsenäisesti opinnäytetyölle ominaista tekstiä.

Description of prerequisites

Kurssille osallistuva opiskelija on tyypillisimmin tietojärjestelmätieteen kolmannen vuosikurssin opiskelija, jolla on opintoja takana parin lukuvuoden verran. Opiskelijalla on tutkielman tekemiseen tarvittavat tiedonhaku- ja raportointitaidot. Lisäksi hänellä on hyvät kirjoitus- ja puheviestintätaidot.

Study materials

Pirhonen, M. & Jauhiainen, E. (2017). Raportointiohje. Tietojärjestelmätieteen ohjemoniste.

Literature

  • Hirsjärvi, S, Remes, P. & Sajavaara, P. (2015). Tutki ja kirjoita. Tammi.
  • Pirhonen, M. & Jauhiainen, E. (2017). Raportointiohje. Tietojärjestelmätieteen ohjemoniste.
  • Webster, J., & Watson, R. T. (2002). Analyzing the past to prepare for the future: Writing a literature review. MIS Quarterly, 26(2), 13–23.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (7 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching